Nyckeltal för Ugglans Vårdcentral Landvetter AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 11 665 7 057 1 361 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 423 27 0 0
Total omsättning 12 088 7 084 1 361 0
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 2 332 2 454 1 144 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 2 220 1 877 406 0
Personalkostnader 6 308 4 344 477 0
Avskrivningar 215 174 19 0
Summa rörelsekostnader -11 075 -8 849 -2 046 0
Rörelseresultat 1 014 -1 766 -685 0
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 988 -1 800 -685 0
Skatt 5 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 988 -1 800 -685 0
Årets resultat 665 0 -685 0
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 26 34 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 988 -1 800 -685 0
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag -318 1 800 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 668 820 497 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 37 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 33 35 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 701 855 534 0
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 701 855 534 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 35 20 5 0
Summa varulager 35 20 5 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 23 9 19 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 87 347 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 2 510 832 517 0
Summa kortfristiga fordringar 2 620 1 188 536 0
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 761 652 460 50
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 3 416 1 860 1 001 50
Summa tillgångar 4 117 2 715 1 535 50

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 166 165 0 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 850 0
Årets resultat 665 0 -685 0
Summa fritt eget kapital 831 165 165 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 881 215 215 50
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 208 308 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 208 308 0 0
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 100 100 0 0
Leverantörsskulder 334 214 275 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 1 638 1 226 401 0
Övriga kortfristiga skulder 956 651 644 0
Summa kortfristiga skulder 3 028 2 191 1 320 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 4 117 2 715 1 535 50

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 10 8 8
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 1 500 1 500 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 1 500 1 500 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 111,66 % 83,98 % 75,45 % 0,00 %
Soliditet (%) 21,40 % 7,92 % 14,01 % 100,00 %
Avkastning på eget kapital (%) 112,15 % -837,21 % -318,60 % 0,00 %
Riskbuffert (%) 23,83 % -66,41 % -44,63 % 0,00 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 8,25 % -25,99 % -50,33 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!