Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för SHH Bostadsutveckling AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 921 947 1 221 1 466
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 2 0 0 0
Total omsättning 923 947 1 221 1 466
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 1 035 1 063 1 095 1 809
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 3 307 2 155 3 595 5 502
Personalkostnader 9 856 9 417 11 084 11 894
Avskrivningar 80 99 102 236
Summa rörelsekostnader -14 278 -12 734 -15 876 -19 441
Rörelseresultat -13 355 -11 787 -14 655 -17 975
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 42 789 -4 730 -7 177 8 103
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 42 789 -4 730 -7 177 8 103
Årets resultat 42 789 -30 -7 177 8 103
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 57 708 8 039 7 924 28 321
Ränteintäkter från koncernföretag 2 638 0 0 0
Externa ränteintäkter 453 3 010 1 331 328
Räntekostnader till koncernföretag 4 213 3 470 0 0
Externa räntekostnader 444 435 1 777 2 571
Övriga finansiella kostnader 0 87 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 42 789 -4 730 -7 177 8 103
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 4 700 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 92 172 270 373
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 92 172 270 373
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 57 708 8 039 7 924 28 321
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 9 450 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 341 486 308 163 252 813 222 649
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 341 578 308 335 253 083 223 022

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 18 220 340 325
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 321 670 279 785 238 826 390 117
Övriga kortfristiga fordringar 61 027 43 338 53 408 71 332
Summa kortfristiga fordringar 382 715 323 343 292 574 461 774
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 7 609 32 402 113 712 139 606
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 390 324 355 745 406 286 601 380
Summa tillgångar 731 902 664 080 659 369 824 402

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 936 936 936 936
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 936 936 936 936
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 238 294 238 324 245 501 237 398
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 42 789 -30 -7 177 8 103
Summa fritt eget kapital 281 083 238 294 238 324 245 501
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 282 019 239 230 239 260 246 437
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 218 286
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 218 286
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 2 051 591 122 186
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 435 101 395 467 283 139 396 395
Övriga kortfristiga skulder 12 731 28 792 136 630 181 098
Summa kortfristiga skulder 449 883 424 850 419 891 577 679
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 731 902 664 080 659 369 824 402

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 5 5 6 6
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 218 286
Summa säkerheter 0 0 218 286
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 23 062 70 990 97 492 124 219
Summa ansvarsförbindelser 23 062 70 990 97 492 124 219
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 750 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 86,76 % 83,73 % 96,76 % 104,10 %
Soliditet (%) 38,53 % 36,02 % 36,29 % 29,89 %
Avkastning på eget kapital (%) 15,17 % -1,98 % -3,00 % 3,29 %
Riskbuffert (%) 5,45 % -1,05 % -1,24 % 0,85 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 4 140,28 % -921,01 % -733,33 % 377,35 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0