Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Koncernredovisning för SERNEKE Group AB (publ)

Information 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 6 725 000 6 516 000 5 605 000 3 978 000
Övriga rörelseintäkter 8 000 510 000 264 000 268 000
Total omsättning 6 733 000 7 026 000 5 869 000 4 246 000
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Övriga rörelsekostnader 0 24 000 0 0
Kostnad sålda varor 6 620 000 6 273 000 5 299 000 3 738 000
Rörelseresultat -84 000 595 000 419 000 411 000
Resultat 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat före skatt -111 000 558 000 401 000 394 000
Skatt -29 000 -46 000 78 000 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -111 000 558 000 401 000 394 000
Årets resultat -82 000 604 000 323 000 394 000
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 12 000 38 000 18 000 11 000
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 39 000 75 000 36 000 28 000
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -111 000 558 000 401 000 394 000
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 23 000 0 0 23 000
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 23 000 23 000 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 23 000 23 000 23 000 23 000
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Byggnader och mark 33 000 213 000 910 000 329 000
Maskiner 8 000 0 3 000 0
Inventarier 16 000 0 77 000 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 241 000 122 000 0 75 000
Summa materiella anläggningstillgångar 298 000 335 000 990 000 404 000
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 195 000 614 000 223 000 309 000
Summa finansiella anläggningstillgångar 340 000 736 000 669 000 733 000
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa anläggningstillgångar 661 000 1 094 000 1 682 000 1 160 000

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 3 275 000 2 508 000 284 000 244 000
Summa varulager 3 275 000 2 508 000 284 000 244 000
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kundfordringar 825 000 972 000 845 000 589 000
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 811 000 592 000 1 162 000 873 000
Summa kortfristiga fordringar 1 636 000 1 564 000 2 007 000 1 462 000
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 162 000 389 000 431 000 571 000
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa omsättningstillgångar 5 073 000 4 461 000 2 722 000 2 277 000
Summa tillgångar 5 734 000 5 555 000 4 404 000 3 437 000

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Aktiekapital 2 000 2 325 2 325 2 325
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 2 000 2 325 2 325 2 325
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserat resultat 2 259 000 1 665 680 1 495 680 1 072 680
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -82 000 604 000 323 000 394 000
Summa fritt eget kapital 2 177 000 2 269 680 1 818 680 1 466 680
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital 2 179 000 2 272 000 1 821 000 1 469 000
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 183 000 223 000 158 000 120 000
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Obligationslån 695 000 698 000 296 000 309 000
Skulder till kreditinstitut, långa 68 000 81 000 282 000 101 000
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 489 000 287 000 244 000 234 000
Summa långfristiga skulder 1 252 000 1 066 000 822 000 644 000
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Skulder till kreditinstitut, korta 409 000 127 000 33 000 83 000
Leverantörsskulder 958 000 991 000 799 000 541 000
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 753 000 876 000 771 000 580 000
Summa kortfristiga skulder 2 120 000 1 994 000 1 603 000 1 204 000
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital och skulder 5 734 000 5 555 000 4 404 000 3 437 000

Noter

2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Antal anställda 1170 1070 942 779
Löner till styrelse & VD 21 329 18 588 15 951 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 614 671 537 412 421 049 342 000
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 266 000 229 000 185 000 142 000
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Företagsinteckningar 500 000 500 000 248 000 269 000
Fastighetsinteckningar 319 000 209 000 356 000 191 000
Övriga säkerheter 1 225 000 1 232 000 120 000 459 000
Summa säkerheter 2 044 000 1 941 000 724 000 919 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 600 000 200 000 200 000 200 000
Utnyttjad checkräkningskredit 70 000 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kassalikviditet (%) 84,81 % 97,94 % 152,09 % 168,85 %
Soliditet (%) 38,00 % 40,90 % 41,35 % 42,74 %
Avkastning på eget kapital (%) -5,09 % 24,56 % 22,02 % 26,82 %
Riskbuffert (%) -2,41 % 8,94 % 8,44 % 10,76 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -2,23 % 7,41 % 6,51 % 9,20 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 544 520 464 439

Nyckeltal för SERNEKE Group AB (publ)

Information 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 178 000 143 000 117 000 88 000
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 178 000 143 000 117 000 88 000
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Kostnad sålda varor 0 113 000 0 0
Rörelseresultat -14 000 30 000 -19 000 -9 000
Resultat 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat före skatt -105 000 -20 000 -42 000 -18 000
Skatt -3 000 19 000 24 000 -9 000
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -105 000 -20 000 -42 000 -18 000
Årets resultat -102 000 -17 000 -33 000 -48 000
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag -45 000 -4 000 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 3 000 2 000 1 000 2 000
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 49 000 48 000 24 000 11 000
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -105 000 -20 000 -42 000 -18 000
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Koncernbidrag 0 22 000 33 000 -39 000
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 13 000 12 000 5 000 6 000
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 13 000 12 000 5 000 6 000
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag -45 000 -4 000 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 16 000 12 000 31 000 55 000
Summa finansiella anläggningstillgångar 316 000 184 000 158 000 130 000
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa anläggningstillgångar 329 000 196 000 163 000 136 000

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 2 000 3 000 3 000 3 000
Summa varulager 2 000 3 000 3 000 3 000
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 1 711 000 1 553 000 903 000 715 000
Övriga kortfristiga fordringar 15 000 19 000 15 000 6 000
Summa kortfristiga fordringar 1 726 000 1 572 000 918 000 721 000
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 66 000 310 000 392 000 476 000
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa omsättningstillgångar 1 794 000 1 885 000 1 313 000 1 200 000
Summa tillgångar 2 123 000 2 081 000 1 476 000 1 336 000

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Aktiekapital 2 000 2 325 2 325 2 325
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 1 000 1 000 1 000 1 000
Summa bundet eget kapital 3 000 3 325 3 325 3 325
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserat resultat 516 000 518 675 708 675 727 675
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -102 000 -17 000 -33 000 -48 000
Summa fritt eget kapital 414 000 501 675 675 675 679 675
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital 417 000 505 000 679 000 683 000
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 2 000 0 20 000 0
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Obligationslån 695 000 698 000 23 000 15 000
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 297 000
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 4 000 4 000 298 000 0
Summa långfristiga skulder 699 000 702 000 321 000 312 000
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 27 000
Leverantörsskulder 22 000 21 000 14 000 15 000
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 952 000 816 000 430 000 282 000
Övriga kortfristiga skulder 31 000 37 000 12 000 17 000
Summa kortfristiga skulder 1 005 000 874 000 456 000 341 000
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital och skulder 2 123 000 2 081 000 1 476 000 1 336 000

Noter

2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Antal anställda 81 62 48 42
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 52 000 38 000 26 000 20 000
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 25 000 16 000 11 000 8 000
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Företagsinteckningar 500 000 500 000 200 000 221 000
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 120 000 1 000
Summa säkerheter 500 000 500 000 320 000 222 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 2 263 000 1 205 000 1 192 000 519 000
Summa ansvarsförbindelser 2 263 000 1 205 000 1 192 000 519 000
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 92 994 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kassalikviditet (%) 178,31 % 215,33 % 287,28 % 351,03 %
Soliditet (%) 19,64 % 24,27 % 46,00 % 51,12 %
Avkastning på eget kapital (%) -25,18 % -3,96 % -6,19 % -2,64 %
Riskbuffert (%) -5,51 % -1,70 % -4,31 % -2,21 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -86,52 % -47,55 % -56,41 % -32,95 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 642 613 542 476