Nyckeltal för Säröladan AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2021-12 2021-06 2020-06 2019-06
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 06 12 12 09

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2021-06 2020-06 2019-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 0 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 0 0 0 0
Rörelsens kostnader 2021-12 2021-06 2020-06 2019-06
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 1 16 3 5
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -1 -16 -3 -5
Rörelseresultat -1 -16 -4 -5
Resultat 2021-12 2021-06 2020-06 2019-06
Resultat före skatt 9 4 -4 -5
Skatt 0 1 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 9 4 -4 -5
Årets resultat 0 2 -3 -2
Jämförelsestörande poster 2021-12 2021-06 2020-06 2019-06
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2021-06 2020-06 2019-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 10 20 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2021-06 2020-06 2019-06
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 9 4 -4 -5
Bokslutsdispositioner 2021-12 2021-06 2020-06 2019-06
Koncernbidrag -9 0 2 2
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2021-12 2021-06 2020-06 2019-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2021-06 2020-06 2019-06
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2021-06 2020-06 2019-06
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2021-06 2020-06 2019-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2021-12 2021-06 2020-06 2019-06
Summa anläggningstillgångar 0 0 0 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2021-06 2020-06 2019-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-12 2021-06 2020-06 2019-06
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 50 0
Övriga kortfristiga fordringar 0 0 0 0
Summa kortfristiga fordringar 0 0 50 0
Kassa och bank 2021-12 2021-06 2020-06 2019-06
Summa kortfristiga placeringar 1 429 1 008 0 0
Summa kassa och bank 1 12 0 50
2021-12 2021-06 2020-06 2019-06
Summa omsättningstillgångar 1 430 1 020 50 50
Summa tillgångar 1 430 1 020 50 50

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2021-06 2020-06 2019-06
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2021-12 2021-06 2020-06 2019-06
Balanserat resultat 2 0 0 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 3 2
Årets resultat 0 2 -3 -2
Summa fritt eget kapital 2 2 0 0
2021-12 2021-06 2020-06 2019-06
Summa eget kapital 52 52 50 50
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2021-06 2020-06 2019-06
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2021-12 2021-06 2020-06 2019-06
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 1 366 956 0 0
Övriga kortfristiga skulder 11 11 0 0
Summa kortfristiga skulder 1 377 967 0 0
2021-12 2021-06 2020-06 2019-06
Summa eget kapital och skulder 1 430 1 020 50 50

Noter

2021-12 2021-06 2020-06 2019-06
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-12 2021-06 2020-06 2019-06
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2021-12 2021-06 2020-06 2019-06
Kassalikviditet (%) 0,07 % 1,24 % 0,00 % 0,00 %
Soliditet (%) 3,64 % 5,10 % 100,00 % 100,00 %
Avkastning på eget kapital (%) 17,31 % 7,69 % -8,00 % -10,00 %
Riskbuffert (%) 0,63 % 0,39 % 0,00 % 0,00 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!