Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Onrec AB

Information 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 3 155 4 822 7 721 7 090
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 76 29 0 5
Total omsättning 3 231 4 851 7 721 7 095
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 1 167 2 379 2 409 1 751
Personalkostnader 982 3 083 5 222 4 625
Avskrivningar 368 368 368 366
Summa rörelsekostnader -2 517 -5 830 -7 999 -6 742
Rörelseresultat 713 -979 -277 354
Resultat 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat före skatt 712 -1 025 -322 296
Skatt 0 0 0 71
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 712 -1 025 -322 296
Årets resultat 12 -1 025 -322 225
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 3 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 46 47 59
Externa räntekostnader 2 1 1 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 712 -1 025 -322 296
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Koncernbidrag -700 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 325 680 1 035 1 390
Summa immateriella anläggningstillgångar 325 680 1 035 1 390
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 14 27 40 53
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 14 27 40 53
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 605 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 605 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa anläggningstillgångar 944 707 1 075 1 443

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kundfordringar 0 27 1 038 669
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 74 82 77 253
Summa kortfristiga fordringar 74 109 1 115 922
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 123 221 951 1 334
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa omsättningstillgångar 197 329 2 066 2 256
Summa tillgångar 1 141 1 037 3 141 3 698

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserat resultat -14 3 324 99
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 1 009 0 0
Årets resultat 12 -1 025 -322 225
Summa fritt eget kapital -2 -13 2 324
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital 48 37 52 374
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 254 1 500 1 800
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 254 1 500 1 800
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 6 19 51 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 700 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 387 728 1 537 1 524
Summa kortfristiga skulder 1 093 747 1 588 1 524
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital och skulder 1 141 1 037 3 141 3 698

Noter

2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Antal anställda 3 6 9 6
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 713 2 240 3 743 3 276
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 247 774 1 280 988
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 1 009 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 1 009 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kassalikviditet (%) 18,02 % 44,18 % 130,10 % 148,03 %
Soliditet (%) 4,21 % 3,57 % 1,66 % 10,11 %
Avkastning på eget kapital (%) 1 483,33 % -2 770,27 % -619,23 % 79,14 %
Riskbuffert (%) 62,39 % -99,01 % -10,28 % 7,82 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 22,50 % -22,23 % -4,79 % 3,34 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 238 373 416 546