Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Mobilaris MCE AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 08

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 63 686 81 158 47 620 20 907
Aktiverat arbete för egen räkning 14 595 4 673 3 702 0
Övriga rörelseintäkter 58 2 498 3 179 959
Total omsättning 78 339 88 329 54 501 21 866
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 4 164 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 40 283 46 313 32 415 18 191
Personalkostnader 31 328 26 655 21 909 7 151
Avskrivningar 2 331 1 669 922 421
Summa rörelsekostnader -78 106 -74 637 -55 246 -25 763
Rörelseresultat -907 13 233 -928 -4 030
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt -1 529 13 220 -949 -4 031
Skatt 0 1 246 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -1 529 13 220 -949 -4 031
Årets resultat -1 529 11 974 -949 -4 031
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 622 13 22 1
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -1 529 13 220 -949 -4 031
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 19 997 7 632 4 518 1 631
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 19 997 7 632 4 518 1 631
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 137 239 349 214
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 137 239 349 214
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 20 134 7 871 4 867 1 846

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 130 0 0 0
Summa varulager 130 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 8 913 39 359 16 087 400
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 665 436 371 0
Övriga kortfristiga fordringar 5 644 12 924 8 784 1 207
Summa kortfristiga fordringar 15 222 52 719 25 242 1 607
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 22 561 5 620 8 187 4 607
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 37 912 58 339 33 429 6 214
Summa tillgångar 58 047 66 210 38 296 8 059

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 19 997 7 632 3 702 0
Summa bundet eget kapital 20 047 7 682 3 752 50
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 5 421 5 811 0 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 13 566 5 000
Årets resultat -1 529 11 974 -949 -4 031
Summa fritt eget kapital 3 892 17 785 12 617 969
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 23 939 25 467 16 369 1 019
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 1 577 1 692 1 784 321
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 3 142 3 025 10 432 1 366
Övriga kortfristiga skulder 29 389 36 025 9 710 5 354
Summa kortfristiga skulder 34 108 40 742 21 926 7 041
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 58 047 66 210 38 296 8 059

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 40 34 30 20
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 23 307 18 161 15 294 4 917
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 7 419 7 730 6 278 2 072
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 21 300 21 300 21 300 5 000
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 21 300 21 300 21 300 5 000
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 110,77 % 143,19 % 152,46 % 88,25 %
Soliditet (%) 41,24 % 38,46 % 42,74 % 12,64 %
Avkastning på eget kapital (%) -6,39 % 51,91 % -5,80 % -395,58 %
Riskbuffert (%) -3,39 % 19,95 % -2,52 % -50,02 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -3,38 % 16,27 % -2,04 % -19,29 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 583 534 510 246