Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för KS Kaminer & Spisar Aktiebolag

Information 2020-02 2019-02 2018-02 2017-02
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-02 2019-02 2018-02 2017-02
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 693 523 517 506
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 200
Total omsättning 693 523 517 706
Rörelsens kostnader 2020-02 2019-02 2018-02 2017-02
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 13 17 0
Övriga externa kostnader 152 158 166 93
Personalkostnader 10 3 0 0
Avskrivningar 120 105 100 103
Summa rörelsekostnader -282 -279 -283 -196
Rörelseresultat 410 244 234 510
Resultat 2020-02 2019-02 2018-02 2017-02
Resultat före skatt 1 061 238 129 537
Skatt 172 31 38 90
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 1 061 238 126 670
Årets resultat 889 207 91 447
Jämförelsestörande poster 2020-02 2019-02 2018-02 2017-02
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-02 2019-02 2018-02 2017-02
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 357 102 153 128
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 569 61 56 125
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 174 165 122 93
Övriga finansiella kostnader 299 3 195 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-02 2019-02 2018-02 2017-02
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 1 061 238 126 670
Bokslutsdispositioner 2020-02 2019-02 2018-02 2017-02
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 3 -133
Balansräkning 2020-02 2019-02 2018-02 2017-02
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-02 2019-02 2018-02 2017-02
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-02 2019-02 2018-02 2017-02
Byggnader och mark 2 687 2 784 2 881 2 977
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 99 19 0 3
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 2 786 2 803 2 881 2 980
Finansiella anläggningstillgångar 2020-02 2019-02 2018-02 2017-02
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 357 102 153 128
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 601 601 101 51
2020-02 2019-02 2018-02 2017-02
Summa anläggningstillgångar 3 387 3 404 2 982 3 031

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-02 2019-02 2018-02 2017-02
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-02 2019-02 2018-02 2017-02
Kundfordringar 85 22 87 45
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 5 050 4 891 1 901 2 228
Övriga kortfristiga fordringar 0 132 2 2
Summa kortfristiga fordringar 5 135 5 045 1 990 2 275
Kassa och bank 2020-02 2019-02 2018-02 2017-02
Summa kortfristiga placeringar 0 139 122 204
Summa kassa och bank 2 398 1 362 2 429 1 440
2020-02 2019-02 2018-02 2017-02
Summa omsättningstillgångar 7 532 6 545 4 542 3 919
Summa tillgångar 10 920 9 949 7 524 6 951

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-02 2019-02 2018-02 2017-02
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2020-02 2019-02 2018-02 2017-02
Balanserat resultat 1 650 1 444 1 353 2 106
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 889 207 91 447
Summa fritt eget kapital 2 539 1 651 1 444 2 553
2020-02 2019-02 2018-02 2017-02
Summa eget kapital 2 659 1 771 1 564 2 673
Summa obeskattade reserver 136 136 136 139
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-02 2019-02 2018-02 2017-02
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 4 315 4 438 3 838 3 818
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 4 315 4 438 3 838 3 818
Kortfristiga skulder 2020-02 2019-02 2018-02 2017-02
Skulder till kreditinstitut, korta 102 80 0 80
Leverantörsskulder 7 10 20 8
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 2 431 2 384 1 300 0
Övriga kortfristiga skulder 1 269 1 131 666 233
Summa kortfristiga skulder 3 809 3 605 1 986 321
2020-02 2019-02 2018-02 2017-02
Summa eget kapital och skulder 10 920 9 949 7 524 6 951

Noter

2020-02 2019-02 2018-02 2017-02
Antal anställda 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-02 2019-02 2018-02 2017-02
Företagsinteckningar 300 300 300 300
Fastighetsinteckningar 5 945 5 945 5 945 5 945
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 6 245 6 245 6 245 6 245
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 3 960 4 000 0 0
Summa ansvarsförbindelser 3 960 4 000 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 500
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 170 0 0 1 200
2020-02 2019-02 2018-02 2017-02
Kassalikviditet (%) 197,77 % 177,73 % 222,51 % 1 157,32 %
Soliditet (%) 25,27 % 18,81 % 22,12 % 39,93 %
Avkastning på eget kapital (%) 38,45 % 12,72 % 7,57 % 24,14 %
Riskbuffert (%) 8,25 % 2,00 % 0,48 % 8,75 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 84,85 % 13,38 % -36,94 % 114,03 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0