Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Hemfosa Aborren 13 Fastighets AB

Information 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 144 384 141 884 136 288 139 251
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 160 2 0 0
Total omsättning 144 544 141 886 136 288 139 251
Rörelsens kostnader 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 63 631 59 550 69 522 54 505
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 21 836 21 365 22 414 19 399
Summa rörelsekostnader -85 467 -80 915 -91 936 -73 904
Rörelseresultat 59 077 60 971 44 352 65 334
Resultat 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Resultat före skatt 43 370 44 265 24 838 45 772
Skatt -233 291 -2 659 3 488
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 43 370 44 265 24 838 45 772
Årets resultat 16 688 -2 771 -8 983 11 575
Jämförelsestörande poster 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 7 4 47 0
Räntekostnader till koncernföretag 14 756 15 440 18 305 18 281
Externa räntekostnader 16 14 0 0
Övriga finansiella kostnader 942 1 256 1 256 1 308
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 43 370 44 265 24 838 45 772
Bokslutsdispositioner 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Koncernbidrag -26 915 -46 745 -36 480 -30 709
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Byggnader och mark 938 527 943 296 938 082 1 013 380
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 938 527 943 296 938 082 1 013 380
Finansiella anläggningstillgångar 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Summa anläggningstillgångar 938 527 943 296 938 082 1 013 380

Omsättningstillgångar

Varulager 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Kundfordringar 5 152 235 6 280 13 176
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 295 999 221 946 231 797 81 550
Övriga kortfristiga fordringar 1 542 5 128 969 99
Summa kortfristiga fordringar 302 693 227 309 239 046 94 825
Kassa och bank 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 18 334 4 511 0
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Summa omsättningstillgångar 302 693 245 643 243 557 94 825
Summa tillgångar 1 241 220 1 188 940 1 181 640 1 108 200

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 56 252 56 761 57 369 80 318
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 56 352 56 861 57 469 80 418
Fritt eget kapital 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Balanserat resultat 27 842 30 104 63 480 -67 756
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 96 712
Årets resultat 16 688 -2 771 -8 983 11 575
Summa fritt eget kapital 44 530 27 333 54 497 40 531
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Summa eget kapital 100 882 84 194 111 966 120 949
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 57 599 58 731 59 257 61 746
Långfristiga skulder 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 793 457 734 296 733 040 758 064
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 793 457 734 296 733 040 758 064
Kortfristiga skulder 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 3 427 1 765 6 364 3 368
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 244 961 265 813 228 952 113 106
Övriga kortfristiga skulder 40 894 44 140 42 060 50 971
Summa kortfristiga skulder 289 282 311 718 277 376 167 445
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Summa eget kapital och skulder 1 241 220 1 188 940 1 181 640 1 108 200

Noter

2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Antal anställda 0 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 1 068 340 968 368 968 368 1 011 060
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 1 068 340 968 368 968 368 1 011 060
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 30 000 0 25 000 0
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Kassalikviditet (%) 104,64 % 78,80 % 87,81 % 56,63 %
Soliditet (%) 8,13 % 7,08 % 9,48 % 10,91 %
Avkastning på eget kapital (%) 42,99 % 52,58 % 22,18 % 37,84 %
Riskbuffert (%) 3,31 % 3,53 % 1,82 % 3,78 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 19,15 % 19,42 % 3,87 % 18,80 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Läs mer.