Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Koncernredovisning för Goodbye Kansas Holding AB (publ)

Information 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 140 511 164 467 158 027 91 920
Aktiverat arbete för egen räkning 13 802 13 969 7 103 108
Övriga rörelseintäkter 7 039 2 048 566 2 382
Total omsättning 161 352 180 484 165 696 94 410
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 29 699 41 727 34 166 17 036
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 68 644 62 101 69 119 32 206
Personalkostnader 144 999 129 277 78 988 41 853
Avskrivningar 40 399 5 692 5 358 2 335
Summa rörelsekostnader -283 741 -238 797 -187 631 -93 430
Rörelseresultat -123 594 -63 937 -21 935 979
Resultat 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat före skatt -119 661 -65 771 5 529 462
Skatt 15 445 -9 911 -35 -7
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -119 661 -65 771 5 529 462
Årets resultat -135 106 -55 860 5 564 470
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 17 853 0 28 342 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 2 094 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 296 43
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 15 478 3 822 1 174 560
Övriga finansiella kostnader 408 155 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -119 661 -65 771 5 529 462
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserade utgifter 29 424 21 407 9 369 0
Patent, licenser mm 0 0 0 4 662
Goodwill 14 539 14 539 15 750 2 254
Övriga immateriella anläggningstillgångar 143 575 4 427 5 12
Summa immateriella anläggningstillgångar 187 538 40 373 25 124 6 928
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 10 188 7 325 5 843 3 024
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 23 902 2 344 2 175 0
Summa materiella anläggningstillgångar 34 090 9 669 8 018 3 024
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 17 853 0 28 342 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 16 393 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 1 529 45 381 500 2 050
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 529 61 774 7 080 3 033
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa anläggningstillgångar 223 157 111 816 40 222 12 985

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kundfordringar 24 461 16 815 14 929 11 902
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 10 4 439 12 321 7 425
Övriga kortfristiga fordringar 28 541 22 038 21 080 8 842
Summa kortfristiga fordringar 53 012 43 292 48 330 28 169
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 3 414 4 530 8 886 8 379
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa omsättningstillgångar 56 426 47 822 57 216 36 548
Summa tillgångar 279 583 159 637 97 438 49 533

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Aktiekapital 716 716 88 88
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 5 108
Summa bundet eget kapital 716 716 88 5 196
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserat resultat 80 395 142 602 26 889 17 499
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -135 106 -55 860 5 481 470
Summa fritt eget kapital -54 711 86 742 32 370 17 969
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital -53 995 87 458 32 458 23 165
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 423 70
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 3 159 3 192
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 149 666 4 116 5 500 0
Summa långfristiga skulder 149 666 4 116 8 659 3 192
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 7 848 0
Leverantörsskulder 23 149 13 453 11 085 5 187
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 160 763 54 609 36 965 17 919
Summa kortfristiga skulder 183 912 68 062 55 898 23 106
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital och skulder 279 583 159 637 97 438 49 533

Noter

2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Antal anställda 202 171 144 78
Löner till styrelse & VD 9 509 6 540 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 66 0 0 0
Löner till övriga anställda 92 365 85 658 0 28 954
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 28 350 32 348 0 11 435
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Företagsinteckningar 13 320 18 780 15 780 7 475
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 13 320 18 780 15 780 7 475
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 7 500 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 2 627 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kassalikviditet (%) 30,68 % 70,26 % 102,36 % 158,18 %
Soliditet (%) -19,31 % 54,79 % 33,31 % 46,77 %
Avkastning på eget kapital (%) 221,61 % -75,20 % 17,03 % 1,99 %
Riskbuffert (%) -41,88 % -44,22 % 5,06 % -0,07 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -96,47 % -42,41 % 2,76 % -0,11 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 504 539 0 371

Nyckeltal för Goodbye Kansas Holding AB (publ)

Information 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 47 119 31 650 46 015 1 045
Aktiverat arbete för egen räkning 495 0 742 0
Övriga rörelseintäkter 3 226 1 864 15 585
Total omsättning 50 840 33 514 46 772 1 630
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 603 403 28 298 685
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 44 270 23 256 16 313 7 263
Personalkostnader 23 791 19 455 16 104 739
Avskrivningar 2 235 154 109 27
Summa rörelsekostnader -70 899 -43 268 -60 824 -8 714
Rörelseresultat -20 059 -9 882 -14 051 -7 084
Resultat 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat före skatt -63 173 -11 058 13 762 -7 414
Skatt 5 350 -2 155 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -63 173 -11 058 13 762 -7 414
Årets resultat -68 523 -8 903 13 772 3 256
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag -38 775 1 549 28 342 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 34 53 0
Externa ränteintäkter 0 2 0 41
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 5 391 1 736 581 360
Övriga finansiella kostnader 655 1 026 0 11
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -63 173 -11 058 13 762 -7 414
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Koncernbidrag 0 0 10 10 670
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserade utgifter 330 0 886 0
Patent, licenser mm 0 0 0 195
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 330 0 886 195
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 23 394 547 516 168
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 4 837 1 671 2 175 0
Summa materiella anläggningstillgångar 28 231 2 218 2 691 168
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag -38 775 1 549 28 342 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 5 384 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 13 142 500 2 050
Summa finansiella anläggningstillgångar 121 060 76 285 37 247 7 427
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa anläggningstillgångar 149 621 78 503 40 824 7 790

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kundfordringar 355 542 54 5 516
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 27 979 90 484 29 364 23 453
Övriga kortfristiga fordringar 16 172 5 118 3 755 535
Summa kortfristiga fordringar 44 506 96 144 33 173 29 504
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 245 484 464 2 405
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa omsättningstillgångar 44 751 96 628 33 636 31 908
Summa tillgångar 194 372 175 131 74 460 39 698

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Aktiekapital 716 716 88 88
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 330 0 886 3 811
Summa bundet eget kapital 1 046 716 974 3 899
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserat resultat 142 951 152 184 29 271 19 341
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -68 523 -8 903 13 772 3 256
Summa fritt eget kapital 74 428 143 281 43 043 22 597
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital 75 474 143 997 44 017 26 496
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 2 350 3 000
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 22 856 1 750 5 500 0
Summa långfristiga skulder 22 856 1 750 7 850 3 000
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 600 0
Leverantörsskulder 11 514 4 935 2 135 3 581
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 406 0 4 279 629
Övriga kortfristiga skulder 84 122 24 449 15 579 5 992
Summa kortfristiga skulder 96 042 29 384 22 593 10 202
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital och skulder 194 372 175 131 74 460 39 698

Noter

2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Antal anställda 24 21 17 2
Löner till styrelse & VD 5 789 4 099 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 9 792 8 105 0 206
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 5 012 7 109 0 65
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Företagsinteckningar 3 000 3 000 3 000 3 000
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 107 557 500 500 3 050
Summa säkerheter 110 557 3 500 3 500 6 050
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 54 257 18 701 12 741 5 373
Summa ansvarsförbindelser 54 257 18 701 12 741 5 373
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kassalikviditet (%) 46,60 % 328,85 % 148,88 % 312,77 %
Soliditet (%) 38,83 % 82,22 % 59,11 % 66,74 %
Avkastning på eget kapital (%) -83,70 % -7,68 % 31,27 % -27,98 %
Riskbuffert (%) -34,48 % -13,61 % 17,35 % -20,55 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -146,90 % -43,67 % 28,65 % -744,98 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 649 581 0 103