FishBrain AB

556796-5370 (Stockholm)

Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för FishBrain AB

Information 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 23 090 8 031 335 96
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 148 72 4 272
Total omsättning 23 238 8 103 339 368
Rörelsens kostnader 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 8 890 2 491 2 081 5 346
Övriga externa kostnader 41 534 24 146 11 624 1 739
Personalkostnader 17 136 15 515 9 224 4 249
Avskrivningar 133 43 40 0
Summa rörelsekostnader -67 693 -42 195 -22 969 -11 334
Rörelseresultat -44 532 -34 283 -22 776 -10 968
Resultat 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Resultat före skatt -44 537 -34 297 -22 798 -10 964
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -44 537 -34 297 -22 798 -10 964
Årets resultat -44 537 -34 297 -22 798 -10 964
Jämförelsestörande poster 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 1 1 5 17
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 6 15 27 13
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -44 537 -34 297 -22 798 -10 964
Bokslutsdispositioner 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 592 592 516 240
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 592 592 516 240
Materiella anläggningstillgångar 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 133 160 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 133 160 0
Finansiella anläggningstillgångar 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Summa anläggningstillgångar 592 725 676 240

Omsättningstillgångar

Varulager 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Kundfordringar 3 496 806 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 1 670 1 360 690 234
Summa kortfristiga fordringar 5 166 2 166 690 234
Kassa och bank 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 12 511 21 394 55 332 10 191
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Summa omsättningstillgångar 17 677 23 560 56 022 10 425
Summa tillgångar 18 267 24 285 56 697 10 665

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Aktiekapital 798 671 671 398
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 1 689 0 0 748
Summa bundet eget kapital 2 487 671 671 1 146
Fritt eget kapital 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Balanserat resultat 53 130 53 270 75 313 19 262
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -44 537 -34 297 -22 798 -10 964
Summa fritt eget kapital 8 593 18 973 52 515 8 298
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Summa eget kapital 11 080 19 644 53 186 9 444
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 22
Leverantörsskulder 2 644 1 018 724 165
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 4 544 3 623 2 786 1 035
Summa kortfristiga skulder 7 188 4 641 3 510 1 222
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Summa eget kapital och skulder 18 267 24 285 56 697 10 665

Noter

2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 22 22 13 8
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 6 276 3 170
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 2 155 878
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Företagsinteckningar 0 200 200 200
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 200 200 200
Villkorat aktieägartillskott 0 100 100 100
Övriga ansvarsförbindelser 0 438 438 0
Summa ansvarsförbindelser 0 538 538 100
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Kassalikviditet (%) 245,92 % 507,65 % 1 596,07 % 853,11 %
Soliditet (%) 60,66 % 80,89 % 93,81 % 88,55 %
Avkastning på eget kapital (%) -401,96 % -174,59 % -42,86 % -116,09 %
Riskbuffert (%) -243,86 % -141,49 % -40,93 % -103,75 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -192,91 % -427,24 % -6 813,43 % -11 434,38 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 483 396
Läs mer.