Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Koncernredovisning för Essity Aktiebolag (publ)

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 121 752 000 128 975 000 118 500 000 109 265 000
Övriga rörelseintäkter 94 000 60 000 63 000 169 000
Total omsättning 121 846 000 129 035 000 118 563 000 109 434 000
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Övriga rörelsekostnader 0 0 732 000 560 000
Kostnad sålda varor 83 122 000 91 654 000 86 495 000 77 408 000
Rörelseresultat 16 758 000 14 349 000 10 759 000 11 905 000
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 15 800 000 13 040 000 9 602 000 10 723 000
Skatt 4 053 000 2 828 000 1 050 000 1 938 000
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 15 800 000 13 040 000 9 602 000 10 723 000
Årets resultat 11 747 000 10 212 000 8 552 000 8 785 000
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 122 000 -713 000 -69 000 -85 000
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 107 000 0 85 000 156 000
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 1 046 000 0 1 190 000 1 203 000
Övriga finansiella kostnader 37 000 1 415 000 58 000 169 000
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 15 800 000 13 040 000 9 602 000 10 723 000
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 301 000 381 000 360 000 309 000
Patent, licenser mm 12 895 000 13 659 000 21 024 000 21 044 000
Goodwill 32 324 000 34 581 000 33 553 000 31 697 000
Övriga immateriella anläggningstillgångar 5 378 000 7 142 000 91 000 71 000
Summa immateriella anläggningstillgångar 50 898 000 55 763 000 55 028 000 53 121 000
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 15 375 000 17 340 000 16 600 000 15 509 000
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 28 326 000 32 025 000 30 136 000 28 328 000
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 5 318 000 3 714 000 4 937 000 4 645 000
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 4 612 000 3 821 000 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 53 631 000 56 900 000 51 673 000 48 482 000
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 6 153 000 6 786 000 4 643 000 4 433 000
Summa finansiella anläggningstillgångar 7 000 000 7 651 000 5 420 000 5 495 000
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 111 529 000 120 314 000 112 121 000 107 098 000

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 16 383 000 15 764 000 15 234 000 13 739 000
Summa varulager 16 383 000 15 764 000 15 234 000 13 739 000
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 17 825 000 19 864 000 18 687 000 17 607 000
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 3 926 000 3 425 000 5 216 000 4 465 000
Summa kortfristiga fordringar 21 751 000 23 289 000 23 903 000 22 072 000
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 4 982 000 2 928 000 3 008 000 4 107 000
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 43 116 000 41 981 000 42 145 000 39 918 000
Summa tillgångar 154 645 000 162 295 000 154 266 000 147 016 000

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 2 350 000 2 350 370 2 350 000 2 350 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 2 350 000 2 350 370 2 350 000 2 350 000
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 49 245 000 50 238 600 43 997 000 38 435 000
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 11 747 000 10 212 000 8 552 000 8 785 000
Summa fritt eget kapital 60 992 000 60 450 600 52 549 000 47 220 000
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 63 342 000 62 801 000 54 899 000 49 570 000
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 5 773 000 6 407 000 6 952 000 6 022 000
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 35 687 000
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 44 457 000 49 807 000 50 843 000 19 119 000
Summa långfristiga skulder 44 457 000 49 807 000 50 843 000 54 806 000
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 14 791 000 15 802 000 15 911 000 14 748 000
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 26 282 000 27 478 000 25 661 000 21 870 000
Summa kortfristiga skulder 41 073 000 43 280 000 41 572 000 36 618 000
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 154 645 000 162 295 000 154 266 000 147 016 000

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 46084 45980 47222 46385
Löner till styrelse & VD 112 000 150 000 133 000 135 000
Varav tantiem till styrelse & VD 0 58 324 0 0
Löner till övriga anställda 16 116 000 16 675 000 15 270 000 14 427 000
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 5 064 000 5 605 000 5 027 000 4 406 000
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 103 000 39 000 34 000 31 000
Fastighetsinteckningar 300 000 21 000 27 000 65 000
Övriga säkerheter 283 000 284 000 277 000 250 000
Summa säkerheter 686 000 344 000 338 000 346 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 39 000 50 000 0 0
Summa ansvarsförbindelser 39 000 50 000 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 65,09 % 60,58 % 64,73 % 71,49 %
Soliditet (%) 40,96 % 38,70 % 35,59 % 33,72 %
Avkastning på eget kapital (%) 24,94 % 20,76 % 17,49 % 21,63 %
Riskbuffert (%) 9,65 % 7,39 % 5,68 % 6,73 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 12,09 % 9,01 % 7,05 % 8,56 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 352 366 326 314

Nyckeltal för Essity Aktiebolag (publ)

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 265 000 209 000 192 000 367 000
Total omsättning 265 000 209 000 192 000 367 000
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Kostnad sålda varor 0 0 0 0
Rörelseresultat -440 000 -454 000 -546 000 -566 000
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 2 604 000 4 095 000 17 102 000 1 680 000
Skatt -32 000 -27 000 940 000 -816 000
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 2 605 000 4 098 000 17 102 000 1 681 000
Årets resultat 2 636 000 4 122 000 16 162 000 2 496 000
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 4 170 000 5 445 000 18 347 000 2 737 000
Ränteintäkter från koncernföretag 230 000 0 321 000 491 000
Externa ränteintäkter 1 000 277 000 8 000 0
Räntekostnader till koncernföretag 847 000 0 460 000 470 000
Externa räntekostnader 485 000 1 170 000 532 000 442 000
Övriga finansiella kostnader 24 000 0 36 000 69 000
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 2 605 000 4 098 000 17 102 000 1 681 000
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -1 000 -3 000 0 -1 000
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 14 000 16 000 5 000 5 000
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 14 000 16 000 5 000 5 000
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 4 170 000 5 445 000 18 347 000 2 737 000
Fordringar på koncern- och intresseföretag 542 000 545 000 507 000 435 000
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 412 000 359 000 318 000 1 097 000
Summa finansiella anläggningstillgångar 176 401 000 176 352 000 175 447 000 169 146 000
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 176 415 000 176 368 000 175 452 000 169 151 000

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 2 108 000 1 762 000 3 016 000 48 770 000
Övriga kortfristiga fordringar 32 000 32 000 25 000 164 000
Summa kortfristiga fordringar 2 140 000 1 794 000 3 041 000 48 934 000
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 2 140 000 1 794 000 3 041 000 48 934 000
Summa tillgångar 178 555 000 178 162 000 178 493 000 218 085 000

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 2 350 000 2 350 370 2 350 000 2 350 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 2 350 000 2 350 370 2 350 000 2 350 000
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 83 553 000 83 819 600 71 697 000 73 239 000
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 2 636 000 4 122 000 16 162 000 2 496 000
Summa fritt eget kapital 86 189 000 87 941 600 87 859 000 75 735 000
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 88 539 000 90 292 000 90 209 000 78 085 000
Summa obeskattade reserver 5 000 4 000 1 000 1 000
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 874 000 877 000 879 000 881 000
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 33 767 000 35 288 000
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 12 000
Övriga långfristiga skulder 31 710 000 36 386 000 5 459 000 6 409 000
Summa långfristiga skulder 31 710 000 36 386 000 39 226 000 41 709 000
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 20 000 16 000 20 000 30 000
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 51 910 000 45 054 000 41 249 000 92 461 000
Övriga kortfristiga skulder 5 497 000 5 533 000 6 909 000 4 918 000
Summa kortfristiga skulder 57 427 000 50 603 000 48 178 000 97 409 000
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 178 555 000 178 162 000 178 493 000 218 085 000

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 106 106 110 116
Löner till styrelse & VD 63 000 77 000 67 000 67 000
Varav tantiem till styrelse & VD 15 000 35 000 22 000 28 000
Löner till övriga anställda 125 000 137 000 118 000 134 000
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 136 000 141 000 147 000 124 000
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 234 000 227 000 213 000 184 000
Summa säkerheter 234 000 227 000 213 000 184 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 12 181 000 16 950 000 16 956 000 53 583 000
Summa ansvarsförbindelser 12 181 000 16 950 000 16 956 000 53 583 000
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 4 740 810 4 389 640 4 038 470 4 038 470
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 3,73 % 3,55 % 6,31 % 50,24 %
Soliditet (%) 49,59 % 50,68 % 50,54 % 35,81 %
Avkastning på eget kapital (%) 2,94 % 4,54 % 18,96 % 2,15 %
Riskbuffert (%) 0,70 % 1,61 % 8,98 % 0,52 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 1 774 2 019 1 682 1 733