Koncernredovisning för Essity Aktiebolag (publ)

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 121 867 000 121 752 000 128 975 000 118 500 000
Övriga rörelseintäkter 58 000 94 000 60 000 63 000
Total omsättning 121 925 000 121 846 000 129 035 000 118 563 000
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 732 000
Kostnad sålda varor 87 626 000 83 122 000 91 654 000 86 495 000
Rörelseresultat 13 199 000 16 758 000 14 349 000 10 759 000
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 12 537 000 15 800 000 13 040 000 9 602 000
Skatt 2 727 000 4 053 000 2 828 000 1 050 000
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 12 537 000 15 800 000 13 040 000 9 602 000
Årets resultat 9 810 000 11 747 000 10 212 000 8 552 000
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 517 000 122 000 -713 000 -69 000
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 86 000 107 000 0 85 000
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 761 000 1 046 000 0 1 190 000
Övriga finansiella kostnader 36 000 37 000 1 415 000 58 000
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 12 537 000 15 800 000 13 040 000 9 602 000
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 301 000 381 000 360 000
Patent, licenser mm 0 12 895 000 13 659 000 21 024 000
Goodwill 37 803 000 32 324 000 34 581 000 33 553 000
Övriga immateriella anläggningstillgångar 21 806 000 5 378 000 7 142 000 91 000
Summa immateriella anläggningstillgångar 59 609 000 50 898 000 55 763 000 55 028 000
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 16 998 000 15 375 000 17 340 000 16 600 000
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 30 789 000 28 326 000 32 025 000 30 136 000
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 6 178 000 5 318 000 3 714 000 4 937 000
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 4 953 000 4 612 000 3 821 000 0
Summa materiella anläggningstillgångar 58 918 000 53 631 000 56 900 000 51 673 000
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 5 281 000 6 153 000 6 786 000 4 643 000
Summa finansiella anläggningstillgångar 5 520 000 7 000 000 7 651 000 5 420 000
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 124 047 000 111 529 000 120 314 000 112 121 000

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 19 339 000 16 383 000 15 764 000 15 234 000
Summa varulager 19 339 000 16 383 000 15 764 000 15 234 000
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 19 871 000 17 825 000 19 864 000 18 687 000
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 7 889 000 3 926 000 3 425 000 5 216 000
Summa kortfristiga fordringar 27 760 000 21 751 000 23 289 000 23 903 000
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 3 904 000 4 982 000 2 928 000 3 008 000
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 51 003 000 43 116 000 41 981 000 42 145 000
Summa tillgångar 175 050 000 154 645 000 162 295 000 154 266 000

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 2 350 370 2 350 000 2 350 370 2 350 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 2 350 370 2 350 000 2 350 370 2 350 000
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 56 346 600 49 245 000 50 238 600 43 997 000
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 9 810 000 11 747 000 10 212 000 8 552 000
Summa fritt eget kapital 66 156 600 60 992 000 60 450 600 52 549 000
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 68 507 000 63 342 000 62 801 000 54 899 000
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 4 545 000 5 773 000 6 407 000 6 952 000
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 55 103 000 44 457 000 49 807 000 50 843 000
Summa långfristiga skulder 55 103 000 44 457 000 49 807 000 50 843 000
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 18 030 000 14 791 000 15 802 000 15 911 000
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 28 865 000 26 282 000 27 478 000 25 661 000
Summa kortfristiga skulder 46 895 000 41 073 000 43 280 000 41 572 000
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 175 050 000 154 645 000 162 295 000 154 266 000

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 46275 46084 45980 47222
Löner till styrelse & VD 101 000 112 000 150 000 133 000
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 58 324 0
Löner till övriga anställda 15 753 000 16 116 000 16 675 000 15 270 000
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 5 333 000 5 064 000 5 605 000 5 027 000
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 76 000 103 000 39 000 34 000
Fastighetsinteckningar 309 000 300 000 21 000 27 000
Övriga säkerheter 305 000 283 000 284 000 277 000
Summa säkerheter 690 000 686 000 344 000 338 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 222 000 39 000 50 000 0
Summa ansvarsförbindelser 222 000 39 000 50 000 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 67,52 % 65,09 % 60,58 % 64,73 %
Soliditet (%) 39,14 % 40,96 % 38,70 % 35,59 %
Avkastning på eget kapital (%) 18,30 % 24,94 % 20,76 % 17,49 %
Riskbuffert (%) 6,84 % 9,65 % 7,39 % 5,68 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 9,63 % 12,09 % 9,01 % 7,05 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 343 352 366 326
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Nyckeltal för Essity Aktiebolag (publ)

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 312 000 265 000 209 000 192 000
Total omsättning 312 000 265 000 209 000 192 000
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Kostnad sålda varor 0 0 0 0
Rörelseresultat -422 000 -440 000 -454 000 -546 000
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 2 279 000 2 604 000 4 095 000 17 102 000
Skatt 168 000 -32 000 -27 000 940 000
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 2 280 000 2 605 000 4 098 000 17 102 000
Årets resultat 2 111 000 2 636 000 4 122 000 16 162 000
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 4 119 000 4 170 000 5 445 000 18 347 000
Ränteintäkter från koncernföretag 0 230 000 0 321 000
Externa ränteintäkter 13 000 1 000 277 000 8 000
Räntekostnader till koncernföretag 0 847 000 0 460 000
Externa räntekostnader 1 430 000 485 000 1 170 000 532 000
Övriga finansiella kostnader 0 24 000 0 36 000
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 2 280 000 2 605 000 4 098 000 17 102 000
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -1 000 -1 000 -3 000 0
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 13 000 14 000 16 000 5 000
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 13 000 14 000 16 000 5 000
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 4 119 000 4 170 000 5 445 000 18 347 000
Fordringar på koncern- och intresseföretag 286 000 542 000 545 000 507 000
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 434 000 412 000 359 000 318 000
Summa finansiella anläggningstillgångar 177 279 000 176 401 000 176 352 000 175 447 000
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 177 292 000 176 415 000 176 368 000 175 452 000

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 814 000 2 108 000 1 762 000 3 016 000
Övriga kortfristiga fordringar 38 000 32 000 32 000 25 000
Summa kortfristiga fordringar 852 000 2 140 000 1 794 000 3 041 000
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 852 000 2 140 000 1 794 000 3 041 000
Summa tillgångar 178 144 000 178 555 000 178 162 000 178 493 000

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 2 350 370 2 350 000 2 350 370 2 350 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 2 350 370 2 350 000 2 350 370 2 350 000
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 81 447 600 83 553 000 83 819 600 71 697 000
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 2 111 000 2 636 000 4 122 000 16 162 000
Summa fritt eget kapital 83 558 600 86 189 000 87 941 600 87 859 000
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 85 909 000 88 539 000 90 292 000 90 209 000
Summa obeskattade reserver 6 000 5 000 4 000 1 000
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 880 000 874 000 877 000 879 000
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 33 767 000
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 180 000 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 34 572 000 31 710 000 36 386 000 5 459 000
Summa långfristiga skulder 34 752 000 31 710 000 36 386 000 39 226 000
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 22 000 20 000 16 000 20 000
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 52 222 000 51 910 000 45 054 000 41 249 000
Övriga kortfristiga skulder 4 353 000 5 497 000 5 533 000 6 909 000
Summa kortfristiga skulder 56 597 000 57 427 000 50 603 000 48 178 000
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 178 144 000 178 555 000 178 162 000 178 493 000

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 106 106 106 110
Löner till styrelse & VD 55 000 63 000 77 000 67 000
Varav tantiem till styrelse & VD 2 000 15 000 35 000 22 000
Löner till övriga anställda 97 000 125 000 137 000 118 000
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 131 000 136 000 141 000 147 000
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 249 000 234 000 227 000 213 000
Summa säkerheter 249 000 234 000 227 000 213 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 15 788 000 12 181 000 16 950 000 16 956 000
Summa ansvarsförbindelser 15 788 000 12 181 000 16 950 000 16 956 000
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 4 916 400 4 740 810 4 389 640 4 038 470
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 1,51 % 3,73 % 3,55 % 6,31 %
Soliditet (%) 48,23 % 49,59 % 50,68 % 50,54 %
Avkastning på eget kapital (%) 2,65 % 2,94 % 4,54 % 18,96 %
Riskbuffert (%) 0,52 % 0,70 % 1,61 % 8,98 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 1 434 1 774 2 019 1 682
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!