Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Dykcenter i Eskilstuna AB

Information 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 54 206 375 421
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 54 206 375 421
Rörelsens kostnader 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 0 0 0 0
Personalkostnader 0 13 18 17
Avskrivningar 1 4 8 6
Summa rörelsekostnader -1 -17 -26 -23
Rörelseresultat -50 -53 10 -26
Resultat 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Resultat före skatt -51 -54 8 -29
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -51 -54 8 -29
Årets resultat -51 -54 8 -29
Jämförelsestörande poster 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 1 1 2 3
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -51 -54 8 -29
Bokslutsdispositioner 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 1 9 26 35
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 9 26 35
Finansiella anläggningstillgångar 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Summa anläggningstillgångar 1 9 26 35

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 63 118 196 221
Summa varulager 63 118 196 221
Kortfristiga fordringar 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Kundfordringar 19 6 8 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 5 4 1 7
Summa kortfristiga fordringar 24 10 9 7
Kassa och bank 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 24 24 10 5
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Summa omsättningstillgångar 111 152 215 232
Summa tillgångar 112 161 242 267

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Balanserat resultat 1 56 47 77
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -51 -54 8 -29
Summa fritt eget kapital -50 2 55 48
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Summa eget kapital 50 102 155 148
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 30 23 31 59
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 30 23 31 59
Kortfristiga skulder 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 3 9 22 10
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 28 28 33 50
Summa kortfristiga skulder 31 37 55 60
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Summa eget kapital och skulder 112 161 242 267

Noter

2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Antal anställda 1 1 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Företagsinteckningar 460 460 460 460
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 460 460 460 460
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 30 23 31 59
Utdelning 0 0 0 0
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Kassalikviditet (%) 154,84 % 91,89 % 34,55 % 20,00 %
Soliditet (%) 44,64 % 63,35 % 64,05 % 55,43 %
Avkastning på eget kapital (%) -102,00 % -52,94 % 5,16 % -19,59 %
Riskbuffert (%) -46,28 % -34,59 % 1,81 % -12,26 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -96,30 % -26,70 % 1,60 % -7,60 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0