Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för City Stormarknad Sweden Aktiebolag

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 8 809 5 670 3 796 3 808
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 181 0 0 57
Total omsättning 8 990 5 670 3 796 3 865
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 2 975 1 307 1 670
Handelsvaror 5 657 0 0 0
Övriga externa kostnader 1 298 1 045 964 803
Personalkostnader 1 456 1 443 1 329 1 435
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -8 411 -5 463 -3 600 -3 908
Rörelseresultat 580 208 196 -43
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 579 191 190 -45
Skatt 124 46 46 -88
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 579 191 190 -45
Årets resultat 455 145 144 43
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 1 17 6 2
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 579 191 190 -45
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 42 88
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 42 88
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 0 0 42 88

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 1 298 979 824 488
Summa varulager 1 298 979 824 488
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 228 355 157 115
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 177 184 149 143
Summa kortfristiga fordringar 405 539 306 258
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 462 34 153 142
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 2 165 1 552 1 283 888
Summa tillgångar 2 165 1 552 1 325 976

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 613 468 324 280
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 455 145 144 43
Summa fritt eget kapital 1 068 613 468 323
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 1 168 713 568 423
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 174 100 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 174 100 0
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 100 0 0 0
Leverantörsskulder 338 279 92 205
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 560 385 565 347
Summa kortfristiga skulder 998 664 657 552
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 2 165 1 552 1 325 976

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 3 3 3 3
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 450 450 450 450
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 450 450 450 450
Villkorat aktieägartillskott 673 673 673 673
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 673 673 673 673
Beviljad checkräkningskredit 0 400 200 200
Utnyttjad checkräkningskredit 0 174 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 86,87 % 86,30 % 69,86 % 72,46 %
Soliditet (%) 53,95 % 45,94 % 42,87 % 43,34 %
Avkastning på eget kapital (%) 49,57 % 26,79 % 33,45 % -10,64 %
Riskbuffert (%) 26,69 % 11,37 % 14,00 % -4,77 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 6,56 % 3,07 % 4,85 % -1,23 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0