Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Koncernredovisning för Cherry AB

Information 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 3 347 670 3 196 770 2 250 770 1 078 780
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 2 653 89 573 985 534 084
Total omsättning 3 350 323 3 286 343 2 251 755 1 612 864
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 2 317 400 1 872 000 1 443 340 705 550
Personalkostnader 540 889 479 848 367 267 211 295
Avskrivningar 342 158 172 123 134 269 59 334
Summa rörelsekostnader -3 200 447 -2 523 971 -1 944 876 -976 179
Rörelseresultat 1 857 690 592 295 121 625 633
Resultat 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat före skatt -215 014 500 090 122 374 649 202
Skatt 93 146 12 603 12 124 14 039
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -215 014 500 090 122 374 649 202
Årets resultat -308 159 487 487 110 250 635 163
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 -4 551 -2 071 22 087
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 281 602 2 963 1
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 192 983 167 106 129 795 20 691
Övriga finansiella kostnader 134 697 195 864 43 844 1 458
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -215 014 500 090 122 374 649 202
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 361 210 381 311 425 511 395 007
Goodwill 2 486 270 2 435 430 2 215 410 2 653 990
Övriga immateriella anläggningstillgångar 120 738 225 797 108 389 214 001
Summa immateriella anläggningstillgångar 2 968 218 3 042 538 2 749 310 3 262 998
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 45 696 54 000 51 226 20 746
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 136 890 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 182 586 54 000 51 226 20 746
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 -4 551 -2 071 22 087
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 4 376 81 875 29 261 621
Summa finansiella anläggningstillgångar 4 376 81 875 46 680 621
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa anläggningstillgångar 3 155 180 3 178 420 2 847 210 3 284 360

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kundfordringar 49 034 43 928 55 532 59 624
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 507 424 441 923 444 468 281 823
Summa kortfristiga fordringar 556 458 485 851 500 000 341 447
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 487 766 569 644 298 751 305 883
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa omsättningstillgångar 1 044 220 1 055 500 798 751 647 330
Summa tillgångar 4 199 410 4 233 910 3 645 960 3 931 690

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Aktiekapital 11 623 11 623 11 623 11 352
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 299 296 0 0
Summa bundet eget kapital 11 623 310 919 11 623 11 352
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserat resultat 1 949 210 908 785 1 119 750 341 094
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -308 159 487 487 110 250 635 163
Summa fritt eget kapital 1 641 051 1 396 272 1 230 000 976 257
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital 1 652 670 1 707 190 1 241 620 987 609
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Obligationslån 0 1 652 840 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 111
Övriga långfristiga skulder 1 650 170 123 712 1 679 130 486 339
Summa långfristiga skulder 1 650 170 1 776 560 1 679 130 486 450
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 75 615 123 415 103 189 103 497
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 820 945 626 748 622 026 2 354 140
Summa kortfristiga skulder 896 560 750 163 725 215 2 457 630
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital och skulder 4 199 410 4 233 910 3 645 960 3 931 690

Noter

2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Antal anställda 989 1035 751 404
Löner till styrelse & VD 24 368 14 936 14 944 10 657
Varav tantiem till styrelse & VD 5 505 250 247 1 137
Löner till övriga anställda 413 352 343 134 231 939 152 714
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 94 973 87 405 50 446 40 526
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Företagsinteckningar 0 35 000 35 000 38 185
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 3 164 000 3 103 000 2 640 870 3 472 580
Summa säkerheter 3 164 000 3 138 000 2 675 870 3 510 760
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 35 000 35 000 35 000 35 000
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kassalikviditet (%) 116,47 % 140,70 % 110,14 % 26,34 %
Soliditet (%) 39,35 % 40,32 % 34,05 % 25,12 %
Avkastning på eget kapital (%) -13,01 % 29,29 % 9,86 % 65,73 %
Riskbuffert (%) -10,18 % 6,02 % 0,90 % 16,32 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -16,21 % 4,29 % -2,28 % 58,13 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 443 346 329 404

Nyckeltal för Cherry AB

Information 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 30 153 27 041 8 393 2 870
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 250 58 32
Total omsättning 30 153 27 291 8 451 2 902
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 97 252 43 549 24 748 8 331
Personalkostnader 7 218 21 636 16 254 8 101
Avskrivningar 270 91 96 93
Summa rörelsekostnader -104 740 -65 276 -41 098 -16 525
Rörelseresultat -76 607 -39 604 0 -13 623
Resultat 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat före skatt -209 243 -175 826 0 244
Skatt 75 310 -48 452 -23 357 165
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -209 243 -175 826 0 244
Årets resultat -284 553 -127 375 0 79
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag -684 116 229 39 876 12 762
Ränteintäkter från koncernföretag 86 319 0 15 0
Externa ränteintäkter 0 16 377 0 1
Räntekostnader till koncernföretag 101 752 54 738 10 019 0
Externa räntekostnader 83 018 112 335 119 626 20 608
Övriga finansiella kostnader 84 106 200 502 33 261 1 458
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -209 243 -175 826 0 244
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 6 11 35
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 6 11 35
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 565 778 606 63
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 565 778 606 63
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag -684 116 229 39 876 12 762
Fordringar på koncern- och intresseföretag 121 165 1 263 380 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 74 715 27 000 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 841 510 3 189 460 3 158 360 2 848 080
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa anläggningstillgångar 1 842 080 3 190 240 3 158 970 2 848 180

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 50 388 137 041 82 824 245 699
Övriga kortfristiga fordringar 65 744 39 692 11 291 2 986
Summa kortfristiga fordringar 116 132 176 733 94 115 248 685
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 31 489 147 262 40 660 25 892
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa omsättningstillgångar 147 621 323 994 134 776 274 577
Summa tillgångar 1 989 700 3 514 240 3 293 750 3 122 750

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Aktiekapital 11 623 11 623 11 623 11 352
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 8 631 8 631 8 563 1 924
Summa bundet eget kapital 20 254 20 254 20 186 13 276
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserat resultat 1 444 340 1 571 720 1 599 310 564 846
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -284 553 -127 375 -132 284 79
Summa fritt eget kapital 1 159 787 1 444 345 1 467 026 564 925
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital 1 180 050 1 464 600 1 487 210 578 201
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 100 100 100
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Obligationslån 0 1 652 840 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 655 338 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 83 375 1 653 810 457 049
Summa långfristiga skulder 655 338 1 736 220 1 653 810 457 049
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 21 064 2 400 3 486 974
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 27 633 86 273 9 456 30 743
Övriga kortfristiga skulder 105 615 224 647 139 681 2 055 690
Summa kortfristiga skulder 154 312 313 320 152 623 2 087 400
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital och skulder 1 989 700 3 514 240 3 293 750 3 122 750

Noter

2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Antal anställda 3 9 8 6
Löner till styrelse & VD 2 854 13 862 8 113 4 111
Varav tantiem till styrelse & VD 250 250 100 480
Löner till övriga anställda 2 143 4 415 3 137 904
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 1 789 5 262 4 030 3 288
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Företagsinteckningar 0 35 000 35 000 35 000
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 1 720 350 1 728 540 3 068 470 2 848 080
Summa säkerheter 1 720 350 1 763 540 3 103 470 2 883 080
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 3 858 3 858 4 082 1 557
Summa ansvarsförbindelser 3 858 3 858 4 082 1 557
Beviljad checkräkningskredit 35 000 35 000 35 000 35 000
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kassalikviditet (%) 95,66 % 103,41 % 88,31 % 13,15 %
Soliditet (%) 59,31 % 41,68 % 45,15 % 18,52 %
Avkastning på eget kapital (%) -17,73 % -12,01 % 0,00 % 0,04 %
Riskbuffert (%) -30,21 % -12,48 % -4,07 % -0,15 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -1 585,64 % -2 009,54 % -1 940,97 % -760,35 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 1 666 2 031 1 406 836