Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för B.W.J.-Konsult Aktiebolag

Information 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 1 1 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 0 1 1 0
Rörelsens kostnader 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 66 51 61 66
Personalkostnader 6 5 6 7
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -72 -56 -67 -73
Rörelseresultat -72 -54 -66 -73
Resultat 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Resultat före skatt -72 50 44 19
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -72 50 44 19
Årets resultat -72 50 44 19
Jämförelsestörande poster 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 105 110 91
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -72 50 44 19
Bokslutsdispositioner 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 7 7 7 7
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 7 7 7 7
Finansiella anläggningstillgångar 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Summa anläggningstillgångar 7 7 7 7

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 2 2 2 2
Summa varulager 2 2 2 2
Kortfristiga fordringar 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 19 20 23 23
Summa kortfristiga fordringar 19 20 23 23
Kassa och bank 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Summa kortfristiga placeringar 0 0 7 26
Summa kassa och bank 90 184 122 61
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Summa omsättningstillgångar 111 206 153 112
Summa tillgångar 117 212 160 119

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Balanserat resultat 48 18 -26 -45
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -72 50 44 19
Summa fritt eget kapital -24 68 18 -26
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Summa eget kapital 96 188 138 94
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 3 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 21 21 22 25
Summa kortfristiga skulder 21 24 22 25
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Summa eget kapital och skulder 117 212 160 119

Noter

2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Kassalikviditet (%) 519,05 % 850,00 % 659,09 % 336,00 %
Soliditet (%) 82,05 % 88,68 % 86,25 % 78,99 %
Avkastning på eget kapital (%) -75,00 % 26,60 % 31,88 % 20,21 %
Riskbuffert (%) -61,54 % 23,58 % 27,50 % 15,97 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % 5 000,00 % 4 400,00 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0