Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Automationspartner Fastighets AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 136 1 136 1 136 1 136
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 1 136 1 136 1 136 1 136
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 92 89 305 81
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 284 284 284 284
Summa rörelsekostnader -376 -373 -589 -365
Rörelseresultat 759 762 546 770
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 490 608 433 583
Skatt 106 132 96 129
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 654 658 455 620
Årets resultat 384 476 337 454
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 6
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 106 104 92 157
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 654 658 455 620
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -164 -50 -22 -37
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 5 073 5 357 5 641 5 926
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 5 073 5 357 5 641 5 926
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 379 379
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 379 379
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 5 073 5 357 6 020 6 304

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 355 473 355 828
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 88 51 40 51
Summa kortfristiga fordringar 443 524 395 879
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 2 116 1 695 1 331 1 420
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 2 559 2 219 1 725 2 299
Summa tillgångar 7 632 7 576 7 745 8 604

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 307 1 465 1 010
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 384 476 337 454
Summa fritt eget kapital 691 477 802 1 464
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 741 527 852 1 514
Summa obeskattade reserver 977 813 763 741
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 5 276 5 526 5 776 6 038
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 5 276 5 526 5 776 6 038
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 250 250 250 150
Leverantörsskulder 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 388 460 105 160
Summa kortfristiga skulder 638 710 355 310
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 7 632 7 576 7 745 8 604

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 8 400 8 400 0 0
Övriga säkerheter 0 0 8 400 0
Summa säkerheter 8 400 8 400 8 400 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 170 170 800 1 000
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 401,10 % 312,54 % 486,20 % 741,61 %
Soliditet (%) 19,14 % 14,87 % 18,26 % 23,94 %
Avkastning på eget kapital (%) 44,76 % 58,43 % 32,17 % 30,10 %
Riskbuffert (%) 8,24 % 8,45 % 5,61 % 6,63 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 48,24 % 48,77 % 31,95 % 40,76 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0