Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Antonsson Ekonomikonsult AB

Information 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 482 1 901 2 016 2 061
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 1 482 1 901 2 016 2 061
Rörelsens kostnader 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 6 210 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 254 275 516 339
Personalkostnader 1 097 1 282 1 146 1 248
Avskrivningar 0 0 4 21
Summa rörelsekostnader -1 357 -1 767 -1 666 -1 608
Rörelseresultat 125 134 349 452
Resultat 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Resultat före skatt 180 184 267 446
Skatt 30 38 87 109
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 180 184 267 446
Årets resultat 149 146 180 337
Jämförelsestörande poster 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 5 31 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 1
Övriga finansiella kostnader 0 0 82 21
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 180 184 267 446
Bokslutsdispositioner 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 2 0 0 0
Inventarier 0 0 0 4
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 2 2 2
Summa materiella anläggningstillgångar 2 2 2 6
Finansiella anläggningstillgångar 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 596 559 504 525
Summa finansiella anläggningstillgångar 596 559 504 525
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Summa anläggningstillgångar 598 561 506 531

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Kundfordringar 58 137 164 197
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 27 11 21 40
Summa kortfristiga fordringar 85 148 185 237
Kassa och bank 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 175 63 79 126
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Summa omsättningstillgångar 260 212 264 362
Summa tillgångar 859 773 770 893

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 5 5 5 5
Summa bundet eget kapital 105 105 105 105
Fritt eget kapital 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Balanserat resultat 454 368 258 122
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 149 146 180 337
Summa fritt eget kapital 603 514 438 459
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Summa eget kapital 708 619 543 564
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 3 3
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 150 154 224 328
Summa kortfristiga skulder 150 154 227 331
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Summa eget kapital och skulder 859 773 770 893

Noter

2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Antal anställda 2 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 50 50
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Kassalikviditet (%) 173,33 % 137,01 % 116,30 % 109,67 %
Soliditet (%) 82,42 % 80,08 % 70,52 % 63,16 %
Avkastning på eget kapital (%) 25,42 % 29,73 % 49,17 % 79,08 %
Riskbuffert (%) 20,95 % 23,80 % 9,20 % 45,76 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 12,15 % 9,68 % 9,18 % 20,57 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0