Nyckeltal för Antonsson Ekonomikonsult AB

Information 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 629 1 482 1 901 2 016
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 7 0 0 0
Total omsättning 1 636 1 482 1 901 2 016
Rörelsens kostnader 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 6 210 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 232 254 275 516
Personalkostnader 1 201 1 097 1 282 1 146
Avskrivningar 0 0 0 4
Summa rörelsekostnader -1 433 -1 357 -1 767 -1 666
Rörelseresultat 204 125 134 349
Resultat 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Resultat före skatt 327 180 184 267
Skatt 38 30 38 87
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 327 180 184 267
Årets resultat 289 149 146 180
Jämförelsestörande poster 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 51 5 31 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 67 0 0 82
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 327 180 184 267
Bokslutsdispositioner 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 2 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 2 0 2 2
Summa materiella anläggningstillgångar 2 2 2 2
Finansiella anläggningstillgångar 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 754 596 559 504
Summa finansiella anläggningstillgångar 754 596 559 504
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Summa anläggningstillgångar 757 598 561 506

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Kundfordringar 66 58 137 164
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 17 27 11 21
Summa kortfristiga fordringar 83 85 148 185
Kassa och bank 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 192 175 63 79
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Summa omsättningstillgångar 275 260 212 264
Summa tillgångar 1 032 859 773 770

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 5 5 5 5
Summa bundet eget kapital 105 105 105 105
Fritt eget kapital 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Balanserat resultat 464 454 368 258
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 289 149 146 180
Summa fritt eget kapital 753 603 514 438
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Summa eget kapital 858 708 619 543
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 3
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 175 150 154 224
Summa kortfristiga skulder 175 150 154 227
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Summa eget kapital och skulder 1 032 859 773 770

Noter

2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Antal anställda 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 50
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Kassalikviditet (%) 157,14 % 173,33 % 137,01 % 116,30 %
Soliditet (%) 83,14 % 82,42 % 80,08 % 70,52 %
Avkastning på eget kapital (%) 38,11 % 25,42 % 29,73 % 49,17 %
Riskbuffert (%) -0,11 % 20,95 % 23,80 % 9,20 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 15,96 % 12,15 % 9,68 % 9,18 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!