Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Al-Azhar Förskolor AB

Information 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 3 231 1 504 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 3 231 1 504 0 0
Rörelsens kostnader 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 3 87 117 0
Övriga externa kostnader 683 988 360 7
Personalkostnader 1 686 1 182 0 0
Avskrivningar 360 360 360 0
Summa rörelsekostnader -2 732 -2 617 -837 -7
Rörelseresultat -160 -1 113 -838 -7
Resultat 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Resultat före skatt -161 -1 113 -838 -7
Skatt 0 42 34 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -161 -1 113 -838 -7
Årets resultat -161 145 129 -7
Jämförelsestörande poster 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -161 -1 113 -838 -7
Bokslutsdispositioner 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Koncernbidrag 0 1 300 1 000 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 480 640 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 480 640 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 600 800 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 600 800 0
Finansiella anläggningstillgångar 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Summa anläggningstillgångar 0 1 080 1 440 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 1 300 1 300 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 68 160 158 0
Summa kortfristiga fordringar 1 368 1 460 158 0
Kassa och bank 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 919 146 77 36
2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Summa omsättningstillgångar 2 287 1 607 235 36
Summa tillgångar 2 287 2 687 1 675 36

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Balanserat resultat 260 115 -14 -7
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -161 145 129 -7
Summa fritt eget kapital 99 260 115 -14
2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Summa eget kapital 149 310 165 36
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 1 943 2 134 1 300 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 1 943 2 134 1 300 0
Kortfristiga skulder 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 182 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 1 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 193 243 29 0
Summa kortfristiga skulder 194 243 211 0
2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Summa eget kapital och skulder 2 287 2 687 1 675 36

Noter

2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Antal anställda 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Kassalikviditet (%) 1 178,87 % 660,91 % 111,37 % 0,00 %
Soliditet (%) 6,52 % 11,54 % 9,85 % 100,00 %
Avkastning på eget kapital (%) -108,05 % -359,03 % -507,88 % -19,44 %
Riskbuffert (%) -7,04 % -41,42 % -50,03 % 0,00 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -4,98 % -74,00 % 0,00 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Läs mer.