Nyckeltal för AB Liseberg Skår 40:17

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 5 465 7 631 8 585 4 127
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 37 422 3 415 0 0
Total omsättning 42 887 11 046 8 585 4 127
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 21 833 5 394 2 884 3 286
Personalkostnader 2 378 1 924 2 077 2 139
Avskrivningar 3 319 44 126 2 613 1 236
Summa rörelsekostnader -27 530 -51 444 -7 574 -6 661
Rörelseresultat 15 357 -87 316 1 011 -13 911
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 58 394 -89 327 5 860 -65
Skatt 1 673 113 1 000 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 58 394 -89 484 -1 043 -19 536
Årets resultat 56 721 398 4 860 -65
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 44 345 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 87 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 1 262 2 242 0 0
Externa räntekostnader 47 13 2 054 5 625
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 58 394 -89 484 -1 043 -19 536
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 0 89 838 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 157 6 903 19 471
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 103 720 109 846 105 234 54 766
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 804 1 195 1 258 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 1 003 260 389 696 135 119 45 001
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 107 784 500 737 241 611 99 767
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 44 345 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 50 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 1 107 780 500 787 241 611 99 767

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 215 0 250 495
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 28 079 92 851 0 14 730
Övriga kortfristiga fordringar 45 834 34 569 13 843 7 359
Summa kortfristiga fordringar 74 128 127 420 14 093 22 584
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 74 128 127 420 14 093 22 584
Summa tillgångar 1 181 910 628 207 255 704 122 351

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 10 407 10 009 5 149 5 214
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 56 721 398 4 860 -65
Summa fritt eget kapital 67 128 10 407 10 009 5 149
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 67 178 10 457 10 059 5 199
Summa obeskattade reserver 0 0 157 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 117 113 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 1 085 900 560 200 227 136 103 514
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 1 085 900 560 200 227 136 103 514
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 19 319 55 819 16 571 13 254
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 192 0
Övriga kortfristiga skulder 9 401 1 618 1 589 384
Summa kortfristiga skulder 28 720 57 437 18 352 13 638
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 1 181 910 628 207 255 704 122 351

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 1 1 1 1
Löner till styrelse & VD 1 324 1 311 1 446 1 170
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 1 016 1 098 1 080 955
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 20 000 20 000 20 000
Summa ansvarsförbindelser 0 20 000 20 000 20 000
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 258,11 % 221,84 % 76,79 % 165,60 %
Soliditet (%) 5,68 % 1,66 % 3,98 % 4,25 %
Avkastning på eget kapital (%) 86,92 % -855,73 % -10,25 % -375,76 %
Riskbuffert (%) 4,93 % -14,25 % -0,44 % -16,17 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 1 044,56 % -1 202,19 % -36,07 % -609,67 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 1 324 1 311 1 446 1 170
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!