Kreditupplysningsvillkor

 1. Tjänsterna
  1. Detta avtal ger Slutkund rätt att använda Creditsafe i Sverige AB:s, 556514-4408, (”Creditsafe”) tjänster (”Tjänsterna”) endast (i) i enlighet med detta avtal, (ii) förutsatt att Slutkund använder Tjänsterna i enlighet med all tillämplig lag och (iii) enbart för Slutkunds interna bruk. Slutkund får uttryckligen inte sälja, överföra, hyra ut, distribuera, kommersiellt exploatera eller på annat sätt göra någon information som erhållits via Tjänsterna tillgänglig för, eller användas till nytta för, tredje man. Slutkund får inte heller utan särskilt avtal härom inkludera Creditsafes information i produkt eller tjänst som Slutkunden tillhandahåller.
  2. Slutkund åtar sig att inte försöka skaffa sig otillbörlig tillgång till Tjänsterna. Slutkund åtar sig även att inte på något sätt ändra Tjänsterna eller låta tredje part på något sätt ändra Tjänsterna.
  3. Tjänsterna kan under löpande avtalsperiod vara föremål för mindre förändringar.
 2. Kreditupplysningsinformation
  1. Med kreditupplysning avses uppgift, omdöme eller råd som lämnas till ledning för bedömning av annans kreditvärdighet eller vederhäftighet i övrigt i ekonomiskt hänseende. Kreditupplysningar av det slag som Slutkund genom detta avtal ges tillgång till lämnas av Creditsafe enligt kreditupplysningslagen (1973:1173), (”KuL”). Närmare föreskrifter för tillämpning av KuL meddelas av tillsynsmyndigheten för kreditupplysningsverksamhet. Slutkund får endast använda inhämtad kreditupplysning för kreditupplysningsändamål.
  2. Personupplysning är en speciell typ av kreditupplysning, för vilken gäller särskilda skyddsregler. Med personupplysning avses kreditupplysning om enskild person, förutsatt att vederbörande varken är näringsidkare eller har så väsentligt inflytande i viss näringsverksamhet att uppgift om hans egna förhållanden behövs för att belysa verksamhetens ekonomiska ställning. Kreditupplysning som inte utgör personupplysning kallas företagsupplysning.
  3. Personupplysning får endast inhämtas om Slutkund har ingått eller är på väg att ingå ett kreditavtal med en privatperson eller att Slutkund av någon liknande anledning har behov av kreditupplysningen. Slutkund ansvarar för att bedöma om kreditupplysning beställs avseende ett bolag, en näringsidkare eller näringsanknuten. Om Slutkund är osäker ska den person som omfrågas alltid betraktas som privatperson.
  4. Vid kreditupplysning om fysisk person, enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag är Creditsafe skyldigt enligt KuL att samtidigt tillställa den omfrågade ett skriftligt meddelande om de uppgifter, omdömen och råd som kreditupplysningen innehåller om den omfrågade och om vem som har begärt upplysningen.
 3. Hantering av personuppgifter
  1. Creditsafe kan komma att behandla personuppgifter tillhörande Slutkund, inklusive namn på användare av Tjänsterna samt kontaktuppgifter. Information om de behandlingar som företas samt aktuella kontaktuppgifter för framförande av begäran om ändring, synpunkt eller klagomål angående personuppgiftsbehandlingen finns tillgängligt på Creditsafes hemsida.
  2. Creditsafe är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter vid tillhandahållande av Tjänsterna. Creditsafes personuppgiftsbehandling omfattar mottagande av, sammanställande och utlämning av uppgifter och databashantering hänförlig till Tjänsterna och som är nödvändiga för Tjänsternas utförande.
  3. Slutkund är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter efter Creditsafes tillhandahållande av Tjänsterna till Slutkund. Slutkunds personuppgiftsansvar omfattar Slutkunds mottagande av uppgifterna samt de  behandlingar som Slutkund vidtar inom ramen för sin verksamhet.
  4. Slutkunds möjlighet att registrera eller på annat sätt behandla personuppgifterna följer av vid var tid gällande dataskydds- eller kreditupplysnings-lagstiftning. Creditsafe har rätt att utgå från att varje överföring av personuppgifter från Creditsafe till Slutkund som initieras av Slutkund och från Slutkund till Creditsafe är laglig och lämplig i förhållande till sådan lagstiftning.
  5. Eventuell begäran om information eller framförande av klagomål från registrerad eller behörig myndighet som hänför sig till Slutkunds personuppgiftsansvar och framförs till Creditsafe ska hänskjutas till och hanteras av Slutkund, så långt tillämplig dataskyddslagstiftning så tillåter. Omvänt gäller att eventuell begäran om information eller framförande av klagomål från registrerad eller behörig myndighet som hänför sig till Creditsafes personuppgiftsansvar och som framförs till Slutkund, ska hänskjutas till och hanteras av Creditsafe, så långt tillämplig dataskyddslagstiftning så tillåter.
  6. Slutkund ansvarar för att personal som ges tillgång till personuppgifter via Creditsafe behandlar personuppgifterna i enlighet med tillämplig lag.
 4. Konto och lösenord
  1. Slutkund får tillgång till Tjänsterna via ett lösenordskyddat konto per behörig användare.
  2. Slutkund ansvarar för att hålla samtliga inloggningsuppgifter och lösenord hemliga. Inloggningsuppgifter, inklusive lösenord, får inte spridas eller göras tillgängliga för obehöriga. Om inloggningsuppgifter skrivs ner ska dessa förvaras på ett säkert ställe.
  3. Varje transaktion som görs med giltiga inloggningsuppgifter är som utgångspunkt behörigen utförda av Slutkund eller dess användare.
  4. Genomför Slutkund personalförändring eller om det uppkommer andra förändringar på Slutkunds sida som påverkar åtkomst och behörighet till kontot ska Slutkund omedelbart informera Creditsafe.
 5. Creditsafes rättigheter
  1. Tjänsterna och alla immateriella rättigheter, såsom upphovsrätt, varumärken, patent eller patenterbara uppfinningar, databasrättigheter och alla andra rättigheter, inklusive företagshemligheter (”Immateriella Rättigheter”), i eller till Tjänsterna är Creditsafes eller Creditsafes licensgivares egendom. Detta Avtal innebär ingen överlåtelse av någon Immateriell Rättighet över huvud taget.
  2. Slutkund erhåller enbart rätten att använda Tjänsterna i enlighet med Avtalet. Slutkund erhåller inga som helst övriga rättigheter till Creditsafes eller Creditsafes licensgivares Immateriella Rättigheter.
  3. Slutkund är uttryckligen förbjuden att, själv eller genom att anlita annan, anpassa, förändra, modifiera, vidareutveckla eller på annat sätt inkräkta på någon del av Tjänsterna utan Creditsafes föregående skriftliga godkännande. Slutkund är dessutom uttryckligen förbjuden att vidta åtgärder för att skada Tjänsterna eller andra kunders tillgång till Tjänsterna, t ex genom att försöka införa skadlig kod i tjänsterna eller genom att utföra otillbörligt stora mängder förfrågningar till Tjänsterna i syfte att göra dem långsamma eller svåråtkomliga (s k denial of service-attacker eller distributed denial of service-attacker). Creditsafe har rätt att vidta åtgärder för att spåra sin information i syfte att säkerställa att den används på avtalsenligt sätt.
 1. Begränsning av ansvar
  1. Creditsafes målsättning är att alltid tillhandahålla högkvalitativ information. På grund av Tjänsternas natur tillhandahålls Tjänsterna utan någon form av garanti avseende deras innehåll eller kvaliteten på informationen, vare sig uttryckligen eller underförstådd. Tjänsterna innehåller material som sammanställts från källor som Creditsafe vid tidpunkten för sammanställandet av materialet bedömt som tillförlitliga. Creditsafe kan dock inte vid var tid garantera källornas tillförlitlighet eller uppgifternas tillförlitlighet och fullständighet och det kan inte uteslutas att det förekommer fel eller brister i materialet. Tjänsterna innehåller även modeller och tekniker som är baserade på statistiska analyser, sannolikhet och förutsägbara beteenden som innehåller flera potentiella felkällor utanför Creditsafes kontroll.
  2. Creditsafes information som ingår i Tjänsterna är inte avsedd att utgöra det enda underlaget för Slutkunds affärsbeslut. Det åligger Slutkund att göra en helhetsbedömning på det underlag som Slutkund själv bedömer tillräckligt för sina affärsbeslut. Creditsafe åtar sig på grund härav inget ansvar över huvud taget för det ekonomiska resultatet av användande av Tjänsterna eller för uppkommen skada som åsamkas Slutkund på grund av att Slutkund fäst tilltro till och/eller använt sig av Tjänsterna
 2. Förtida upphörande
  1. Om Slutkund ej iakttar avtalsvillkoren eller använder Tjänsterna på ett sätt som strider mot detta Avtal eller mot gällande lagstiftning äger Creditsafe rätt att med omedelbar verkan stänga av Slutkunds tillgång till Tjänsterna.
 3. Ändringar
  1. Villkoren för tillhandahållande av Tjänsterna kan komma att ändras om så måste ske på grund av nytillkommen eller ändrad lagstiftning eller på grund av myndighets åtgärd eller underlåtenhet, genom meddelande till Slutkund med angivande av när sådana ändringar träder i kraft.
Läs mer.