Kreditupplysningsvillkor

Bisnode Kredit AB ALLMÄNNA VILLKOR

Gäller fr.o.m. januari 2013 tills vidare

1. Tillämplighet

Dessa villkor gäller för tillgång till och användandet av Bisnode Kredits tjänster, innefattande databas, kreditinformation, programvara, kommunikationslösningar och övriga tjänster och information som Bisnode Kredit tillhandahåller Kund enligt avtal. Avvikelser från villkoren måste avtalas skriftligen för att bli gällande.

2. Behörighet

En förutsättning för att Kunden ska kunna beställa kreditinformation från Bisnode Kredit är att Kunden anmält en eller flera personer som får utföra beställningar för Kundens räkning och att Bisnode Kredit tilldelat dessa personer en särskild behörighet (användarnamn och lösenord). Det åligger Kunden att hemlighålla tilldelat användarnamn och lösenord samt att omedelbart meddela Bisnode Kredit om användarnamn och lösenord har eller befaras ha kommit obehörig till del. Kunden ska utan dröjsmål meddela Bisnode Kredit om användare har slutat sin anställning eller av annan orsak inte ska ha kvar sin behörighet. Kunden ansvarar för samtliga beställningar som genomförs med användande av användarnamn och lösenord.

3. Användning av informationen

Beställd information får endast användas för internt bruk och i Kundens näringsverksamhet. Informationen i databasen får inte vidarebefordras eller säljas – vare sig i original eller kompletterad. Kunder som bedriver uppdragsverksamhet (t.ex. inkasso-, advokat- eller revisorsverksamhet) får beställa och vidareförmedla informationen för klienters räkning om klientens namn uppges på beställningen. Vid sådan vidareförmedling får Kunden inte tillföra beställd information ytterligare uppgifter, råd eller omdömen.

4. Personupplysning

Enligt kreditupplysningslagen (1973:1173) 9 § får en personupplysning endast beställas av den som har s.k. legitimt behov av upplysningen. Legitimt behov finns om Kunden har lämnat en kredit eller prövar en kreditansökan från privatperson eller att Kunden i övrigt har anledning att göra en ekonomisk riskbedömning av privatpersonen, t.ex. hyresavtal eller borgensavtal. Om det råder tveksamhet i det enskilda fallet ska Kunden kontakta Bisnodes kundtjänst. Kunden ansvarar för att personupplysningar inte beställs utan legitimt behov. Innan personupplysning beställs åtar sig kunden att säkerställa identiteten på den kreditsökande. Med personupplysning avses inte upplysning på aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, förening, stiftelse, filial, enskild näringsidkare, vd, styrelse eller delägare i handelsbolag eller kommanditbolag.

5. Upplysningskopia

Enligt kreditupplysningslagen 11 § ska i vissa situationer en upplysningskopia skickas till den omfrågade som visar de uppgifter som lämnats ut och vem som är slutanvändare av upplysningen. Kunden förbinder sig lämna erforderliga uppgifter så att fullständig upplysningskopia kan tillställas den omfrågade. Har Kunden till Bisnode Kredit anvisat en elektronisk kanal (e-postadress eller telefonnummer) till den omfrågade dit meddelande om upplysningskopia får sändas ansvarar Kunden för att varje omfrågad person samtycker och har godkänt att meddelande om upplysningskopia får sändas till anvisad elektronisk kanal.

6. Databasen / kommunikationslösning

Databasen är normalt tillgänglig hela dygnet med undantag för korta avbrott för driftsunderhåll. Bisnode Kredit kan inte garantera att webbplatsen eller annan kommunikationslösning fungerar utan störningar eller avbrott.

7. Upphovsrätt och varumärke

Informationen och innehållet i Bisnode Kredits databas, inklusive programvara, är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, publiceras eller på annat sätt mångfaldigas utan vårt medgivande. Bisnode Kredits namn och kännetecken AAA (Trippel-A) är skyddat som firma-, respektive varumärke och alla rättigheter till namnet och kännetecknet tillkommer Bisnode Kredit.
I Bisnode Kredits databas ingår D-U-N-S® Nummer som är en unik internationell identifikation av enskilda företag och arbetsställen. D-U-N-S® Nummer är ett registrerat varumärke som ägs och kontrolleras av Dun & Bradstreet. D-U-N-S® Nummer får endast användas för att söka och identifiera företag och endast för internt bruk i Kundens näringsverksamhet.

8. Personuppgifter

Kunden ansvarar för att behandling av personuppgifter som inhämtats från Bisnode Kredits databas sker i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204). I de fall som Bisnode Kredit behandlar personuppgifter för Kundens räkning är Bisnode Kredit personuppgiftsbiträde i förhållande till Kunden. Som personuppgifts-biträde får Bisnode Kredit endast behandla personuppgifter i enlighet med Kundens instruktioner och därvid vidta lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna.

9. Avtalsperiod och uppsägning

Avtalet gäller under en period om 12 månader från den månad avtalet ingicks om inte någon annan period anges i avtal. Har part inte sagt upp avtalet senast 3 månader innan avtalsperiodens utgång förlängs avtalet löpande med 12 månader åt gången med 3 månaders uppsägningstid. Uppsägning ska ske skriftligen.
Bisnode Kredit förbehåller sig rätten att säga upp avtalet till omedelbart upphörande om Kunden inleder konkurs-,/likvidations-, eller företags- rekonstruktionsförfarande eller om Kunden bryter mot avtalet eller dessa villkor. Bisnode Kredit förbehåller sig också rätten att säga upp avtalet till omedelbart upphörande om tillhandahållandet av tjänsterna omöjliggörs eller väsentligen försvåras på grund av lagstiftning eller myndighetsbeslut.

10. Force majeure

Bisnode Kredit är inte ansvarig för skada eller avtalsbrott som beror på lagbud, myndighets åtgärd, krigshändelse, attentat, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan omständighet som stått utom Bisnode Kredits kontroll.

11. Avgifter och betalningsvillkor

Bisnode Kredit tillämpar avgifter enligt vid var tid gällande prislista såvida inte annat framgår av avtalet. Priser anges exklusive mervärdesskatt. Abonnemangs-, eller förskottsavgift gäller under 12 månader och förnyas löpande vid ingången av varje ny 12 månaders period. Har förskottsvärdet förbrukats under innevarande avtalsperiod faktureras tillkommande beställda tjänster löpande enligt gällande prislista.
Betalning av avgifter ska erläggas senast 10 dagar efter fakturadatum. Bisnode Kredit debiterar faktureringsavgift, lagstadgad påminnelseavgift och dröjsmålsränta med en räntesats av två procent per påbörjad månad.

12. Ansvarsfriskrivning

Informationen i Bisnode Kredits databas har sammanställts från ett stort antal olika källor vilka bedömts tillförlitliga. Bisnode Kredit kan inte garantera att information, råd eller omdöme, som lämnas vid varje tillfälle och på varje person eller företag, är korrekt eller fullständig. Det är användaren/Kunden som måste avgöra om informationen är tillräckligt tillförlitlig eller fullständig att använda för avsett ändamål. Bisnode Kredit friskriver sig för ekonomiskt ansvar för direkt eller indirekt skada eller förlust som grundar sig på användandet av Bisnode Kredits tjänster och information såvida inte Bisnode Kredit gjort sig skyldig till grov oaktsamhet.

13. Övrigt

Bisnode Kredit äger rätt att ändra eller göra tillägg till ovanstående villkor. Ändringen träder ikraft tidigast 30 dagar efter det att Bisnode Kredit meddelat ändringen. Vid villkorsändring äger Kunden rätt att skriftligen säga upp avtalet till upphörande på den av Bisnode Kredit angivna dagen då villkorsändringen träder ikraft. Kunden ska anses ha accepterat villkorsändringen om Kunden nyttjar tjänsterna efter villkorsändringens ikraftträdande.