Nyckeltal för webhost norden AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2017-12 2016-12
Valuta KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 11

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2017-12 2016-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 5 129 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0
Total omsättning 5 129 0
Rörelsens kostnader 2017-12 2016-12
Försäljningskostnader 0 0
Administrationskostnader 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0
Förändring lager mm 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0
Handelsvaror 400 0
Övriga externa kostnader 696 1
Personalkostnader 3 918 0
Avskrivningar 19 0
Summa rörelsekostnader -5 033 -1
Rörelseresultat 96 -1
Resultat 2017-12 2016-12
Resultat före skatt 85 -1
Skatt 26 0
Minoritetsintressen 0 0
Resultat efter finansnetto 85 -1
Årets resultat 59 -1
Jämförelsestörande poster 2017-12 2016-12
Jämförelsestörande poster 0 0
Finansiella poster 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0
Externa ränteintäkter 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0
Externa räntekostnader 11 0
Övriga finansiella kostnader 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2017-12 2016-12
Extraordinära intäkter 0 0
Extraordinära kostnader 0 0
Summa extraordinära poster 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 85 -1
Bokslutsdispositioner 2017-12 2016-12
Koncernbidrag 0 0
Aktieägartillskott 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0
Balansräkning 2017-12 2016-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2017-12 2016-12
Balanserade utgifter 0 0
Patent, licenser mm 0 0
Goodwill 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2017-12 2016-12
Byggnader och mark 0 0
Maskiner 0 0
Inventarier 167 0
Maskiner och inventarier 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 167 0
Finansiella anläggningstillgångar 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0
2017-12 2016-12
Summa anläggningstillgångar 167 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2017-12 2016-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0
Övrigt varulager 0 0
Summa varulager 0 0
Kortfristiga fordringar 2017-12 2016-12
Kundfordringar 296 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 558 0
Summa kortfristiga fordringar 854 0
Kassa och bank 2017-12 2016-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0
Summa kassa och bank 325 49
2017-12 2016-12
Summa omsättningstillgångar 1 178 49
Summa tillgångar 1 345 49

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2017-12 2016-12
Aktiekapital 50 50
Överkursfond 0 0
Uppskrivningsfond 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50
Fritt eget kapital 2017-12 2016-12
Balanserat resultat -1 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0
Årets resultat 59 -1
Summa fritt eget kapital 58 -1
2017-12 2016-12
Summa eget kapital 108 49
Summa obeskattade reserver 0 0
Minoritetsintressen 0 0
Summa avsättningar 0 0
Långfristiga skulder 2017-12 2016-12
Obligationslån 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0
Övriga långfristiga skulder 2 0
Summa långfristiga skulder 2 0
Kortfristiga skulder 2017-12 2016-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0
Leverantörsskulder 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0
Övriga kortfristiga skulder 1 236 0
Summa kortfristiga skulder 1 236 0
2017-12 2016-12
Summa eget kapital och skulder 1 345 49

Noter

2017-12 2016-12
Antal anställda 14 0
Löner till styrelse & VD 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0
Löner till övriga anställda 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0
Sociala kostnader 0 0
2017-12 2016-12
Företagsinteckningar 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0
Övriga säkerheter 0 0
Summa säkerheter 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0
Utdelning 0 0
2017-12 2016-12
Kassalikviditet (%) 95,39 % 0,00 %
Soliditet (%) 8,03 % 100,00 %
Avkastning på eget kapital (%) 78,70 % -2,04 %
Riskbuffert (%) 6,25 % 0,00 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 1,44 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!