Nyckeltal för obmgruppen AB

Information 2021-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 38 884 24 196 21 363 17 219
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 12 0 0 0
Total omsättning 38 896 24 196 21 363 17 219
Rörelsens kostnader 2021-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 34 221 24 184 21 490 16 352
Personalkostnader 3 973 449 0 32
Avskrivningar 3 0 0 0
Summa rörelsekostnader -38 197 -24 633 -21 490 -16 384
Rörelseresultat 698 -436 -127 835
Resultat 2021-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 697 -434 -129 835
Skatt 146 0 0 187
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 697 -434 -129 835
Årets resultat 551 -434 -129 648
Jämförelsestörande poster 2021-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 4 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 2 2 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 697 -434 -129 835
Bokslutsdispositioner 2021-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2021-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 11 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 11 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 142 50 0 0
2021-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 153 50 0 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 907 373 227 248
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 369 193 62 124
Övriga kortfristiga fordringar 15 141 12 096 8 659 6 692
Summa kortfristiga fordringar 16 417 12 662 8 948 7 064
Kassa och bank 2021-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 6 938 3 638 4 557 3 804
2021-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 23 355 16 300 13 505 10 868
Summa tillgångar 23 508 16 350 13 505 10 868

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2021-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 1 063 940 1 069 621
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 551 -434 -129 648
Summa fritt eget kapital 1 614 506 940 1 269
2021-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 1 714 606 1 040 1 369
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2021-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 9 349 7 912 5 985 3 892
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 9 558 6 954 5 140 4 595
Övriga kortfristiga skulder 2 886 878 1 340 1 012
Summa kortfristiga skulder 21 793 15 744 12 465 9 499
2021-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 23 508 16 350 13 505 10 868

Noter

2021-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 4 1 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 2 682 341 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 1 164 107 0 0
2021-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 1 000 0 0 200
2021-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 107,17 % 103,53 % 108,34 % 114,41 %
Soliditet (%) 7,29 % 3,71 % 7,70 % 12,60 %
Avkastning på eget kapital (%) 40,67 % -71,62 % -12,40 % 60,99 %
Riskbuffert (%) 2,96 % -2,65 % -0,96 % 7,68 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 1,79 % -1,80 % -0,61 % 4,85 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 671 341 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!