Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för claes dahlgren arkitekt och förvaltnings AB

Information 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 189 701 1 366 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 402 500 489 459
Total omsättning 591 1 201 1 855 459
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 124 399 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 705 902 988 476
Personalkostnader 133 810 846 50
Avskrivningar 150 163 163 86
Summa rörelsekostnader -988 -1 999 -2 396 -612
Rörelseresultat -396 -798 -540 -153
Resultat 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat före skatt 178 73 1 770 9 924
Skatt -5 69 412 504
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -87 -987 1 471 10 524
Årets resultat 182 4 1 357 9 414
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 1 900 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 2
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 22 27 27 38
Övriga finansiella kostnader 40 333 534 258
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -87 -987 1 471 10 524
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Koncernbidrag 0 0 0 -6
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 265 1 060 299 -600
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Byggnader och mark 1 665 1 742 1 819 1 896
Maskiner 26 41 56 72
Inventarier 20 168 19 925 18 412 16 888
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 21 859 21 708 20 287 18 856
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 1 900 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 400 933
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 400 1 389
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa anläggningstillgångar 21 859 21 708 20 687 20 245

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kundfordringar 0 0 398 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 66 1 538 1 672 1 920
Summa kortfristiga fordringar 66 1 538 2 070 1 920
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa kortfristiga placeringar 9 131 7 500 8 164 6 898
Summa kassa och bank 4 796 6 647 7 683 7 505
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa omsättningstillgångar 13 993 15 684 17 917 16 324
Summa tillgångar 35 851 37 393 38 604 36 569

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Aktiekapital 128 128 128 128
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 148 148 148 148
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserat resultat 31 971 31 967 30 609 16 122
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 182 4 1 357 9 414
Summa fritt eget kapital 32 153 31 971 31 966 25 536
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital 32 301 32 119 32 114 25 684
Summa obeskattade reserver 1 044 1 309 2 369 2 009
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 1 400 1 400 1 400
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 1 400 1 400 1 400
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 7 23 115 22
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 5 017
Övriga kortfristiga skulder 2 500 2 542 2 606 2 436
Summa kortfristiga skulder 2 507 2 565 2 721 7 475
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital och skulder 35 851 37 393 38 604 36 569

Noter

2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Antal anställda 1 1 0 0
Löner till styrelse & VD 0 29 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 100 505 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 91 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 3 000 3 000 3 000 3 000
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 3 000 3 000 3 000 3 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kassalikviditet (%) 193,94 % 319,10 % 358,43 % 126,09 %
Soliditet (%) 92,24 % 88,48 % 87,71 % 74,28 %
Avkastning på eget kapital (%) -0,26 % -2,98 % 4,34 % 38,74 %
Riskbuffert (%) -2,30 % -10,03 % -6,56 % 26,44 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -78,84 % -192,15 % 66,62 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 100 534 0 0
Läs mer.