Nyckeltal för Zync Customer Management AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 16 701 13 133 12 870 14 834
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 4 1 22 6
Total omsättning 16 705 13 134 12 892 14 840
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 2 405 2 132 1 415 1 140
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 1 521 1 857 1 573 1 920
Personalkostnader 8 609 7 277 7 298 8 234
Avskrivningar 47 39 39 0
Summa rörelsekostnader -12 582 -11 305 -10 325 -11 294
Rörelseresultat 4 121 1 830 2 567 3 546
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 4 740 2 178 2 758 3 985
Skatt 1 012 465 609 827
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 4 110 1 818 2 558 3 785
Årets resultat 3 728 1 713 2 148 3 158
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 243
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 11 12 9 4
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 4 110 1 818 2 558 3 785
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 630 360 200 200
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 109 116 154 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 109 116 154 0
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 243
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 109 116 154 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 2 746 2 873 2 359 2 943
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 250 47
Övriga kortfristiga fordringar 118 59 61 359
Summa kortfristiga fordringar 2 864 2 932 2 670 3 349
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 4 457 3 048 6 691 6 425
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 7 322 5 981 9 361 9 774
Summa tillgångar 7 431 6 096 9 515 9 774

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 101 101 101 101
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 101 101 101 101
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 1 942 1 744 1 492
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 3 728 1 713 2 148 3 158
Summa fritt eget kapital 3 729 2 655 3 892 4 650
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 3 830 2 756 3 993 4 751
Summa obeskattade reserver 0 630 990 1 190
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 282 336 379 576
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 9 9
Övriga kortfristiga skulder 3 320 2 374 4 144 3 248
Summa kortfristiga skulder 3 602 2 710 4 532 3 833
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 7 431 6 096 9 515 9 774

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 11 8 8 12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 3 727 2 655 2 950 2 906
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 203,25 % 220,66 % 206,55 % 255,00 %
Soliditet (%) 51,54 % 52,83 % 49,63 % 57,58 %
Avkastning på eget kapital (%) 107,31 % 56,45 % 54,16 % 67,25 %
Riskbuffert (%) 55,15 % 29,60 % 26,79 % 38,67 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 24,54 % 13,75 % 19,81 % 25,49 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!