Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för YMR Track Club AB

Information 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 18

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 2 197 1 696 1 007 88
Aktiverat arbete för egen räkning 332 258 0 0
Övriga rörelseintäkter 78 45 47 0
Total omsättning 2 607 1 999 1 054 88
Rörelsens kostnader 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 353 -87 -43 424
Råvaror och förnödenheter 1 810 936 594 551
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 419 809 635 227
Personalkostnader 640 287 194 0
Avskrivningar 130 52 0 0
Summa rörelsekostnader -3 352 -1 997 -1 380 -1 202
Rörelseresultat -40 -173 -410 -266
Resultat 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Resultat före skatt -40 -173 -410 -266
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -40 -173 -410 -266
Årets resultat -40 -173 -410 -1
Jämförelsestörande poster 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -40 -173 -410 -266
Bokslutsdispositioner 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Koncernbidrag 0 0 0 265
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Balanserade utgifter 444 206 0 0
Patent, licenser mm 26 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 470 206 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Summa anläggningstillgångar 470 206 0 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 647 294 382 424
Summa varulager 647 294 382 424
Kortfristiga fordringar 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Kundfordringar 40 249 52 5
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 92 337 28 2
Summa kortfristiga fordringar 132 586 80 7
Kassa och bank 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 399 154 327 54
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Summa omsättningstillgångar 1 179 1 035 788 486
Summa tillgångar 1 648 1 241 788 486

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Aktiekapital 51 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital -470 -205 0 0
Summa bundet eget kapital -419 -155 50 50
Fritt eget kapital 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Balanserat resultat 209 118 -1 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 410 410 410 0
Årets resultat -40 -173 -410 -1
Summa fritt eget kapital 579 355 -1 -1
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Summa eget kapital 160 200 49 49
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 1 107 829 475 425
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 1 107 829 475 425
Kortfristiga skulder 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 188 147 210 2
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 194 65 55 10
Summa kortfristiga skulder 382 212 265 12
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Summa eget kapital och skulder 1 648 1 241 788 486

Noter

2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Antal anställda 1 1 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 479 188 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 136 75 0 0
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 410 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 410 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Kassalikviditet (%) 139,01 % 349,06 % 153,58 % 508,33 %
Soliditet (%) 9,71 % 16,12 % 6,22 % 10,08 %
Avkastning på eget kapital (%) -25,00 % -86,50 % -836,73 % -542,86 %
Riskbuffert (%) -2,43 % -13,94 % -52,03 % -54,73 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -1,82 % -10,20 % -40,71 % -302,27 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 479 188 0 0