Nyckeltal för Wndy AB

Information 2021-12
Valuta KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 182
Aktiverat arbete för egen räkning 0
Övriga rörelseintäkter 0
Total omsättning 182
Rörelsens kostnader 2021-12
Försäljningskostnader 0
Administrationskostnader 0
Kostnader för forskning och utveckling 0
Övriga rörelsekostnader 0
Förändring lager mm 0
Råvaror och förnödenheter 430
Handelsvaror 0
Övriga externa kostnader 1 092
Personalkostnader 584
Avskrivningar 1
Summa rörelsekostnader -2 107
Rörelseresultat -1 926
Resultat 2021-12
Resultat före skatt -1 935
Skatt 0
Minoritetsintressen 0
Resultat efter finansnetto -1 935
Årets resultat -1 935
Jämförelsestörande poster 2021-12
Jämförelsestörande poster 0
Finansiella poster 2021-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0
Externa ränteintäkter 0
Räntekostnader till koncernföretag 0
Externa räntekostnader 9
Övriga finansiella kostnader 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12
Extraordinära intäkter 0
Extraordinära kostnader 0
Summa extraordinära poster 0
Resultat före bokslutsdispositioner -1 935
Bokslutsdispositioner 2021-12
Koncernbidrag 0
Aktieägartillskott 0
Bokslutsdispositioner 0
Balansräkning 2021-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12
Balanserade utgifter 1 621
Patent, licenser mm 31
Goodwill 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 1 652
Materiella anläggningstillgångar 2021-12
Byggnader och mark 0
Maskiner 0
Inventarier 0
Maskiner och inventarier 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0
Lån till delägare & närstående 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 83
Summa finansiella anläggningstillgångar 83
2021-12
Summa anläggningstillgångar 1 735

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12
Pågående arbeten för annans räkning 0
Övrigt varulager 0
Summa varulager 0
Kortfristiga fordringar 2021-12
Kundfordringar 112
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0
Övriga kortfristiga fordringar 454
Summa kortfristiga fordringar 566
Kassa och bank 2021-12
Summa kortfristiga placeringar 0
Summa kassa och bank 1 331
2021-12
Summa omsättningstillgångar 1 897
Summa tillgångar 3 632

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12
Aktiekapital 31
Överkursfond 0
Uppskrivningsfond 0
Övrigt bundet eget kapital 1 621
Summa bundet eget kapital 1 652
Fritt eget kapital 2021-12
Balanserat resultat 2 240
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 803
Årets resultat -1 935
Summa fritt eget kapital 1 108
2021-12
Summa eget kapital 2 760
Summa obeskattade reserver 0
Minoritetsintressen 0
Summa avsättningar 0
Långfristiga skulder 2021-12
Obligationslån 0
Skulder till kreditinstitut, långa 200
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0
Övriga långfristiga skulder 0
Summa långfristiga skulder 200
Kortfristiga skulder 2021-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0
Leverantörsskulder 444
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0
Övriga kortfristiga skulder 229
Summa kortfristiga skulder 673
2021-12
Summa eget kapital och skulder 3 632

Noter

2021-12
Antal anställda 2
Löner till styrelse & VD 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0
Löner till övriga anställda 441
Varav resultatlön till övriga anställda 0
Sociala kostnader 139
2021-12
Företagsinteckningar 20 000
Fastighetsinteckningar 0
Övriga säkerheter 0
Summa säkerheter 20 000
Villkorat aktieägartillskott 803
Övriga ansvarsförbindelser 0
Summa ansvarsförbindelser 803
Beviljad checkräkningskredit 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0
Utdelning 0
2021-12
Kassalikviditet (%) 281,87 %
Soliditet (%) 75,99 %
Avkastning på eget kapital (%) -70,11 %
Riskbuffert (%) -54,06 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -1 068,13 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 221
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!