Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Wisels Glass & Service AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2019-03 2018-03 2017-03
Valuta KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 07

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-03 2018-03 2017-03
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 665 1 128 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0
Total omsättning 1 665 1 128 0
Rörelsens kostnader 2019-03 2018-03 2017-03
Försäljningskostnader 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 679 0 0
Handelsvaror 0 436 0
Övriga externa kostnader 392 425 0
Personalkostnader 282 153 0
Avskrivningar 135 65 0
Summa rörelsekostnader -1 488 -1 079 0
Rörelseresultat 178 49 0
Resultat 2019-03 2018-03 2017-03
Resultat före skatt 166 42 0
Skatt 37 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Resultat efter finansnetto 166 42 0
Årets resultat 129 42 0
Jämförelsestörande poster 2019-03 2018-03 2017-03
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Finansiella poster 2019-03 2018-03 2017-03
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0
Externa räntekostnader 12 7 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-03 2018-03 2017-03
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 166 42 0
Bokslutsdispositioner 2019-03 2018-03 2017-03
Koncernbidrag 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0
Balansräkning 2019-03 2018-03 2017-03
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-03 2018-03 2017-03
Balanserade utgifter 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0
Goodwill 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-03 2018-03 2017-03
Byggnader och mark 0 0 0
Maskiner 0 0 0
Inventarier 469 533 0
Maskiner och inventarier 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 469 533 0
Finansiella anläggningstillgångar 2019-03 2018-03 2017-03
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
2019-03 2018-03 2017-03
Summa anläggningstillgångar 469 533 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-03 2018-03 2017-03
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0
Övrigt varulager 17 61 0
Summa varulager 17 61 0
Kortfristiga fordringar 2019-03 2018-03 2017-03
Kundfordringar 18 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 0 164 0
Summa kortfristiga fordringar 18 164 0
Kassa och bank 2019-03 2018-03 2017-03
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0
Summa kassa och bank 120 97 0
2019-03 2018-03 2017-03
Summa omsättningstillgångar 155 322 0
Summa tillgångar 625 854 0

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-03 2018-03 2017-03
Aktiekapital 50 50 0
Överkursfond 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 0
Fritt eget kapital 2019-03 2018-03 2017-03
Balanserat resultat 47 5 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0
Årets resultat 129 42 0
Summa fritt eget kapital 176 47 0
2019-03 2018-03 2017-03
Summa eget kapital 226 97 0
Summa obeskattade reserver 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 2019-03 2018-03 2017-03
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 156 200 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 200 413 0
Summa långfristiga skulder 356 613 0
Kortfristiga skulder 2019-03 2018-03 2017-03
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0
Leverantörsskulder 0 48 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 43 96 0
Summa kortfristiga skulder 43 144 0
2019-03 2018-03 2017-03
Summa eget kapital och skulder 625 854 0

Noter

2019-03 2018-03 2017-03
Antal anställda 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0
2019-03 2018-03 2017-03
Företagsinteckningar 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 70 70 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 70 70 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0
Utdelning 0 0 0
2019-03 2018-03 2017-03
Kassalikviditet (%) 320,93 % 181,25 % 0,00 %
Soliditet (%) 36,16 % 11,36 % 0,00 %
Avkastning på eget kapital (%) 73,45 % 43,30 % 0,00 %
Riskbuffert (%) 25,47 % 4,81 % 0,00 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 9,25 % 3,10 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0