Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Warholm Consulting AB

Information 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 3 218 3 463 1 160 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 45 0 0 0
Total omsättning 3 263 3 463 1 160 0
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 418 300 52 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 1 195 1 189 247 64
Personalkostnader 1 504 1 275 149 0
Avskrivningar 31 10 0 0
Summa rörelsekostnader -3 148 -2 774 -448 -64
Rörelseresultat 114 689 712 -64
Resultat 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat före skatt 807 490 1 637 -59
Skatt 146 111 105 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 1 046 688 1 787 -59
Årets resultat 486 379 1 533 -59
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 5
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 5 1 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 1 046 688 1 787 -59
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Koncernbidrag -176 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -239 -198 -150 0
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 72 92 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 72 92 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 71 30 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 500 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 71 530 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 824 1 857 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 924 1 957 50 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa anläggningstillgångar 1 067 2 579 50 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kundfordringar 6 81 716 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 2 408 136 0 0
Summa kortfristiga fordringar 2 414 217 716 0
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 3 014 156 1 589 104
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa omsättningstillgångar 5 428 373 2 305 104
Summa tillgångar 6 495 2 951 2 355 104

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserat resultat 916 1 037 4 63
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 486 379 1 533 -59
Summa fritt eget kapital 1 402 1 416 1 537 4
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital 1 502 1 516 1 637 104
Summa obeskattade reserver 586 348 150 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 178 106 54 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 4 229 982 514 0
Summa kortfristiga skulder 4 407 1 088 568 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital och skulder 6 495 2 951 2 355 104

Noter

2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Antal anställda 1 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 489 500 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kassalikviditet (%) 123,17 % 34,28 % 405,81 % 0,00 %
Soliditet (%) 29,77 % 60,06 % 74,21 % 100,00 %
Avkastning på eget kapital (%) 54,09 % 38,82 % 102,26 % -56,73 %
Riskbuffert (%) 16,07 % 23,26 % 75,88 % 0,00 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 32,35 % 19,84 % 154,05 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Läs mer.