Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för WEREL AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2015-12 2014-12
Valuta KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 18

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2015-12 2014-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 20 330 6 983
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0
Övriga rörelseintäkter 26 718 0
Total omsättning 47 048 6 983
Rörelsens kostnader 2015-12 2014-12
Försäljningskostnader 0 0
Administrationskostnader 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0
Förändring lager mm 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0
Handelsvaror 17 267 3 044
Övriga externa kostnader 35 907 5 041
Personalkostnader 4 158 3 153
Avskrivningar 485 396
Summa rörelsekostnader -57 817 -11 634
Rörelseresultat -10 770 -4 651
Resultat 2015-12 2014-12
Resultat före skatt -10 725 -4 903
Skatt 0 0
Minoritetsintressen 0 0
Resultat efter finansnetto -10 725 -4 903
Årets resultat -10 725 -4 903
Jämförelsestörande poster 2015-12 2014-12
Jämförelsestörande poster 0 0
Finansiella poster 2015-12 2014-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0
Externa ränteintäkter 686 1
Räntekostnader till koncernföretag 0 0
Externa räntekostnader 641 254
Övriga finansiella kostnader 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2015-12 2014-12
Extraordinära intäkter 0 0
Extraordinära kostnader 0 0
Summa extraordinära poster 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -10 725 -4 903
Bokslutsdispositioner 2015-12 2014-12
Koncernbidrag 0 0
Aktieägartillskott 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0
Balansräkning 2015-12 2014-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2015-12 2014-12
Balanserade utgifter 0 0
Patent, licenser mm 0 0
Goodwill 2 296 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 2 296 0
Materiella anläggningstillgångar 2015-12 2014-12
Byggnader och mark 0 0
Maskiner 0 0
Inventarier 1 113 1 427
Maskiner och inventarier 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 113 1 427
Finansiella anläggningstillgångar 2015-12 2014-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 24 0
2015-12 2014-12
Summa anläggningstillgångar 3 432 1 427

Omsättningstillgångar

Varulager 2015-12 2014-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0
Övrigt varulager 0 0
Summa varulager 0 0
Kortfristiga fordringar 2015-12 2014-12
Kundfordringar 2 498 3 666
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 81 719 0
Övriga kortfristiga fordringar 11 521 773
Summa kortfristiga fordringar 95 738 4 439
Kassa och bank 2015-12 2014-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0
Summa kassa och bank 35 506 285
2015-12 2014-12
Summa omsättningstillgångar 131 245 4 723
Summa tillgångar 134 677 6 150

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2015-12 2014-12
Aktiekapital 1 150 1 000
Överkursfond 0 0
Uppskrivningsfond 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0
Summa bundet eget kapital 1 150 1 000
Fritt eget kapital 2015-12 2014-12
Balanserat resultat 66 082 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 3 728 190
Årets resultat -10 725 -4 903
Summa fritt eget kapital 59 085 -4 713
2015-12 2014-12
Summa eget kapital 60 235 -3 713
Summa obeskattade reserver 0 0
Minoritetsintressen 0 0
Summa avsättningar 0 0
Långfristiga skulder 2015-12 2014-12
Obligationslån 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 759 2 039
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0
Övriga långfristiga skulder 45 675 0
Summa långfristiga skulder 46 434 2 039
Kortfristiga skulder 2015-12 2014-12
Skulder till kreditinstitut, korta 1 200 1 020
Leverantörsskulder 4 807 822
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0
Övriga kortfristiga skulder 22 001 5 983
Summa kortfristiga skulder 28 008 7 825
2015-12 2014-12
Summa eget kapital och skulder 134 677 6 150

Noter

2015-12 2014-12
Antal anställda 7
Löner till styrelse & VD 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0
Löner till övriga anställda 2 964 2 460
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0
Sociala kostnader 928 689
2015-12 2014-12
Företagsinteckningar 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0
Övriga säkerheter 1 268 0
Summa säkerheter 1 268 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 100 100
Summa ansvarsförbindelser 100 100
Beviljad checkräkningskredit 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0
Utdelning 0 0
2015-12 2014-12
Kassalikviditet (%) 468,59 % 60,37 %
Soliditet (%) 44,73 % -60,37 %
Avkastning på eget kapital (%) -17,81 % 132,05 %
Riskbuffert (%) -8,35 % -78,17 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -55,91 % -73,85 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 423 0