Nyckeltal för Volvohandlarnas Service Aktiebolag

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 38 347 39 076 39 650 43 541
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 916 1 165 909 796
Total omsättning 39 263 40 241 40 559 44 337
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 22 086 20 692 23 468 28 813
Personalkostnader 16 757 16 036 13 048 12 592
Avskrivningar 500 625 649 956
Summa rörelsekostnader -39 343 -37 353 -37 165 -42 361
Rörelseresultat -80 2 888 3 394 1 976
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt -84 2 884 3 392 1 976
Skatt 103 760 855 457
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -84 2 884 3 392 1 976
Årets resultat -172 2 140 2 553 1 534
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 1 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 5 4 2 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -84 2 884 3 392 1 976
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 15 16 16 15
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 258 694 1 245 1 572
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 258 694 1 245 1 572
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 41 58 76 167
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 41 58 76 167
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 1 527 1 872 2 212 2 548
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 527 1 872 2 212 2 548
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 1 826 2 624 3 533 4 287

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 9 862 7 594 9 690 12 396
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 1 251 1 252 1 252 1 252
Övriga kortfristiga fordringar 2 147 2 799 2 140 8 596
Summa kortfristiga fordringar 13 260 11 645 13 082 22 244
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 8 826 12 017 5 643 2 236
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 22 086 23 662 18 725 24 480
Summa tillgångar 23 912 26 286 22 258 28 767

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 11 228 9 088 6 536 5 001
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -172 2 140 2 553 1 534
Summa fritt eget kapital 11 056 11 228 9 089 6 535
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 11 176 11 348 9 209 6 655
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 1 526 1 870 2 211 2 547
Summa långfristiga skulder 1 526 1 870 2 211 2 547
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 2 065 1 546 1 981 2 338
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 9 145 11 522 8 857 17 227
Summa kortfristiga skulder 11 210 13 068 10 838 19 565
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 23 912 26 286 22 258 28 767

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 9 9 8 8
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 197,02 % 181,07 % 172,77 % 125,12 %
Soliditet (%) 46,74 % 43,17 % 41,37 % 23,13 %
Avkastning på eget kapital (%) -0,75 % 25,41 % 36,83 % 29,69 %
Riskbuffert (%) -0,37 % 10,96 % 15,23 % 6,87 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -0,23 % 7,37 % 8,55 % 4,54 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!