Nyckeltal för Vistornet 9 AB

Information 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 5 807 3 885
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0
Total omsättning 5 807 3 885
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0
Administrationskostnader 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0
Förändring lager mm 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0
Handelsvaror 0 0
Övriga externa kostnader 3 358 2 019
Personalkostnader 0 0
Avskrivningar 356 238
Summa rörelsekostnader -3 714 -2 257
Rörelseresultat 2 093 1 629
Resultat 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 1 441 1 187
Skatt 309 255
Minoritetsintressen 0 0
Resultat efter finansnetto 1 921 1 537
Årets resultat 1 132 933
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0
Externa ränteintäkter 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0
Externa räntekostnader 171 92
Övriga finansiella kostnader 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0
Extraordinära kostnader 0 0
Summa extraordinära poster 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 1 921 1 537
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0
Aktieägartillskott 0 0
Bokslutsdispositioner -480 -350
Balansräkning 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0
Patent, licenser mm 0 0
Goodwill 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 22 407 22 764
Maskiner 0 0
Inventarier 0 0
Maskiner och inventarier 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 22 407 22 764
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0
2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 22 407 22 764

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0
Övrigt varulager 0 0
Summa varulager 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12
Kundfordringar 212 51
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 8 8
Övriga kortfristiga fordringar 278 13
Summa kortfristiga fordringar 498 72
Kassa och bank 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0
Summa kassa och bank 5 299 2 741
2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 5 797 2 813
Summa tillgångar 28 204 25 577

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12
Aktiekapital 50 50
Överkursfond 0 0
Uppskrivningsfond 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 933 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0
Årets resultat 1 132 933
Summa fritt eget kapital 2 065 933
2020-12 2019-12
Summa eget kapital 2 115 983
Summa obeskattade reserver 830 350
Minoritetsintressen 0 0
Summa avsättningar 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 23 289 23 119
Övriga långfristiga skulder 0 0
Summa långfristiga skulder 23 289 23 119
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0
Leverantörsskulder 520 209
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0
Övriga kortfristiga skulder 1 450 917
Summa kortfristiga skulder 1 970 1 126
2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 28 204 25 577

Noter

2020-12 2019-12
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0
Löner till övriga anställda 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0
Sociala kostnader 0 0
2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0
Övriga säkerheter 0 0
Summa säkerheter 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0
Utdelning 0 0
2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 294,26 % 249,82 %
Soliditet (%) 9,67 % 4,85 %
Avkastning på eget kapital (%) 70,45 % 123,86 %
Riskbuffert (%) 6,75 % 5,99 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 30,14 % 37,19 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!