Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Viks Servicecenter Aktiebolag

Information 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 109 119 108 118
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 54 0 0
Total omsättning 109 173 108 118
Rörelsens kostnader 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 132 126 132 36
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 122 112 109 109
Summa rörelsekostnader -254 -238 -241 -145
Rörelseresultat -145 -65 -133 -28
Resultat 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Resultat före skatt -272 -184 -246 -135
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -272 -184 -246 -135
Årets resultat -272 -184 -246 -135
Jämförelsestörande poster 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 127 120 113 107
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -272 -184 -246 -135
Bokslutsdispositioner 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Byggnader och mark 2 200 2 308 2 417 2 527
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 53 67 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 2 253 2 375 2 417 2 527
Finansiella anläggningstillgångar 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Summa anläggningstillgångar 2 253 2 375 2 417 2 527

Omsättningstillgångar

Varulager 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Kundfordringar 7 7 7 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 27 41 14 19
Summa kortfristiga fordringar 34 48 21 19
Kassa och bank 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 4 46 33 67
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Summa omsättningstillgångar 38 95 55 86
Summa tillgångar 2 291 2 470 2 472 2 613

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 178 310 310 310
Summa bundet eget kapital 278 410 410 410
Fritt eget kapital 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Balanserat resultat 0 52 298 432
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -272 -184 -246 -135
Summa fritt eget kapital -272 -132 52 297
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Summa eget kapital 6 278 462 707
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 2 111 724 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 1 879
Summa långfristiga skulder 0 2 111 724 1 879
Kortfristiga skulder 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 5 11 8 15
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 2 238 0 1 267 0
Övriga kortfristiga skulder 42 70 11 11
Summa kortfristiga skulder 2 285 81 1 286 26
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Summa eget kapital och skulder 2 291 2 470 2 472 2 613

Noter

2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Antal anställda 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Företagsinteckningar 0 700 700 700
Fastighetsinteckningar 0 4 000 4 000 4 000
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 4 700 4 700 4 700
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Kassalikviditet (%) 1,66 % 116,05 % 4,20 % 330,77 %
Soliditet (%) 0,26 % 11,26 % 18,69 % 27,06 %
Avkastning på eget kapital (%) -4 533,33 % -66,19 % -53,25 % -19,09 %
Riskbuffert (%) -11,89 % -8,07 % -11,00 % -6,69 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -366,06 % -255,46 % -332,41 % -205,08 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0