Nyckeltal för Viby Byggförvaltning AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-08
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 16 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-08
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 2 399 2 335 3 270 2 269
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 2 399 2 335 3 270 2 269
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-08
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 895 940 892 468
Personalkostnader 0 0 471 647
Avskrivningar 802 161 44 103
Summa rörelsekostnader -1 697 -1 101 -1 407 -1 218
Rörelseresultat 702 1 234 1 696 1 051
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-08
Resultat före skatt 269 973 1 661 1 072
Skatt 210 0 356 12
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 269 973 1 661 1 072
Årets resultat 59 -375 1 305 25
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-08
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 117 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 70
Räntekostnader till koncernföretag 0 261 0 0
Externa räntekostnader 550 0 35 49
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-08
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 269 973 1 661 1 072
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-08
Koncernbidrag 0 -1 348 0 -1 036
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-08
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-08
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-08
Byggnader och mark 27 047 27 849 485 529
Maskiner 0 0 0 163
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 27 047 27 849 485 692
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 13 748 0 0 1 221
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 50 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 13 798 0 0 1 221
2022-12 2021-12 2020-12 2019-08
Summa anläggningstillgångar 40 845 27 849 485 1 913

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-08
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-08
Kundfordringar 0 0 0 239
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 23 152 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 147 32 100 13
Summa kortfristiga fordringar 147 23 184 100 252
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-08
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 277 15 601 1 332 1 288
2022-12 2021-12 2020-12 2019-08
Summa omsättningstillgångar 424 38 785 1 432 1 539
Summa tillgångar 41 269 66 634 1 917 3 453

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-08
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-08
Balanserat resultat 24 915 790 33 8
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 1 348 24 500 0 0
Årets resultat 59 -375 1 305 25
Summa fritt eget kapital 26 322 24 915 1 338 33
2022-12 2021-12 2020-12 2019-08
Summa eget kapital 26 422 25 015 1 438 133
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-08
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 13 901 0 2 513
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 26 066 18 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 39 967 18 2 513
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-08
Skulder till kreditinstitut, korta 13 300 0 0 495
Leverantörsskulder 0 0 2 7
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 1 530 500 0 0
Övriga kortfristiga skulder 17 1 152 459 305
Summa kortfristiga skulder 14 847 1 652 461 807
2022-12 2021-12 2020-12 2019-08
Summa eget kapital och skulder 41 269 66 634 1 917 3 453

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-08
Antal anställda 0 0 1 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-08
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 14 000 9 800 9 800 9 800
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 14 000 9 800 9 800 9 800
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-08
Kassalikviditet (%) 2,86 % 2 347,76 % 310,63 % 190,83 %
Soliditet (%) 64,02 % 37,54 % 75,01 % 3,85 %
Avkastning på eget kapital (%) 1,02 % 3,89 % 115,51 % 806,02 %
Riskbuffert (%) -1,72 % 1,22 % 81,16 % 30,99 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -11,71 % 30,49 % 49,72 % 45,09 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!