Koncernredovisning för Viaplay Group AB (publ)

Information 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 12 661 000 12 003 000 15 671 000
Övriga rörelseintäkter 110 000 251 000 167 000
Total omsättning 12 771 000 12 254 000 15 838 000
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12
Övriga rörelsekostnader 0 0 32 000
Kostnad sålda varor 9 462 000 8 815 000 10 616 000
Rörelseresultat 573 000 3 186 000 758 000
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 476 000 3 087 000 712 000
Skatt 111 000 218 000 122 000
Minoritetsintressen 0 0 0
Resultat efter finansnetto 476 000 3 087 000 712 000
Årets resultat 365 000 2 869 000 590 000
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster -74 000 2 109 000 -787 000
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0
Externa ränteintäkter 14 000 4 000 21 000
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0
Externa räntekostnader 75 000 73 000 56 000
Övriga finansiella kostnader 42 000 30 000 12 000
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 476 000 3 087 000 712 000
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0
Patent, licenser mm 248 000 231 000 527 000
Goodwill 1 338 000 1 309 000 2 311 000
Övriga immateriella anläggningstillgångar 395 000 458 000 1 112 000
Summa immateriella anläggningstillgångar 1 981 000 1 998 000 3 950 000
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0
Maskiner 0 0 0
Inventarier 0 0 0
Maskiner och inventarier 163 000 246 000 165 000
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 321 000 360 000 0
Summa materiella anläggningstillgångar 484 000 606 000 165 000
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 373 000 281 000 505 000
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 599 000 1 897 000 505 000
2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 4 064 000 4 501 000 4 620 000

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0
Övrigt varulager 3 543 000 2 614 000 2 551 000
Summa varulager 3 543 000 2 614 000 2 551 000
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 847 000 789 000 1 112 000
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 5 371 000 6 009 000 5 176 000
Summa kortfristiga fordringar 6 218 000 6 798 000 6 288 000
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0
Summa kassa och bank 5 702 000 2 036 000 1 238 000
2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 15 463 000 11 448 000 10 077 000
Summa tillgångar 19 527 000 15 949 000 14 697 000

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 157 000 136 000 135 684
Överkursfond 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0
Summa bundet eget kapital 157 000 136 000 135 684
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 7 801 000 231 000 716 316
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0
Årets resultat 365 000 2 869 000 590 000
Summa fritt eget kapital 8 166 000 3 100 000 1 306 316
2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 8 323 000 3 236 000 1 442 000
Summa obeskattade reserver 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Summa avsättningar 157 000 137 000 275 000
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 3 154 000 4 122 000 2 807 000
Summa långfristiga skulder 3 154 000 4 122 000 2 807 000
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0
Leverantörsskulder 2 891 000 2 164 000 2 199 000
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 5 002 000 6 290 000 7 974 000
Summa kortfristiga skulder 7 893 000 8 454 000 10 173 000
2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 19 527 000 15 949 000 14 697 000

Noter

2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 1328 1379 1844
Löner till styrelse & VD 116 000 71 000 128 000
Varav tantiem till styrelse & VD 57 000 25 000 63 000
Löner till övriga anställda 1 432 000 1 283 000 2 223 000
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 384 000 316 000 500 000
2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0
Utdelning 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 151,02 % 104,49 % 73,98 %
Soliditet (%) 42,62 % 20,29 % 9,81 %
Avkastning på eget kapital (%) 5,72 % 95,40 % 49,38 %
Riskbuffert (%) 1,98 % 19,18 % 4,78 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 2,84 % 24,86 % 4,11 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 1 166 982 1 275
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!
Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 16

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 86 000 55 000 43 000 0
Övriga rörelseintäkter 1 000 3 000 0 14 883
Total omsättning 87 000 58 000 43 000 14 883
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Övriga rörelsekostnader 0 0 1 000 0
Kostnad sålda varor 0 0 0 0
Rörelseresultat -141 000 -141 000 -258 000 -130 133
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt -83 000 -64 000 -210 000 -123 653
Skatt 0 45 000 75 000 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -83 000 -64 000 -210 000 -123 653
Årets resultat 103 000 255 000 312 000 -351
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 -10 000 -48 000 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 155 000 164 000 97 000 4 647
Externa ränteintäkter 2 000 1 000 11 000 18 904
Räntekostnader till koncernföretag 1 000 4 000 16 000 1 246
Externa räntekostnader 58 000 65 000 29 000 18 701
Övriga finansiella kostnader 42 000 21 000 15 000 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -83 000 -64 000 -210 000 -123 653
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 186 000 364 000 597 000 123 302
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 522
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 522
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 5 931 000 123 000 113 000 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 6 133 000 123 000 113 000 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 6 133 000 123 000 113 000 522

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 943 000 8 429 000 10 831 000 13 059 500
Övriga kortfristiga fordringar 131 000 481 000 88 000 266 709
Summa kortfristiga fordringar 1 074 000 8 910 000 10 919 000 13 326 200
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 5 590 000 1 939 000 974 000 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 6 664 000 10 849 000 11 893 000 13 326 200
Summa tillgångar 12 797 000 10 972 000 12 006 000 13 326 700

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 157 000 136 000 135 000 500
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 157 000 136 000 135 000 500
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 6 344 000 1 777 000 1 447 000 2 007 780
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 103 000 255 000 312 000 -351
Summa fritt eget kapital 6 447 000 2 032 000 1 759 000 2 007 429
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 6 604 000 2 168 000 1 894 000 2 007 930
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 7 000 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 2 500 000 3 293 000 1 800 000 0
Summa långfristiga skulder 2 500 000 3 293 000 1 800 000 0
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 72 678
Leverantörsskulder 6 000 4 000 20 000 2 861
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 2 643 000 3 561 000 5 083 000 11 200 600
Övriga kortfristiga skulder 1 044 000 1 939 000 3 209 000 42 662
Summa kortfristiga skulder 3 693 000 5 504 000 8 312 000 11 318 800
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 12 797 000 10 972 000 12 006 000 13 326 700

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 57 57 58 46
Löner till styrelse & VD 83 000 51 000 59 000 0
Varav tantiem till styrelse & VD 42 000 17 000 32 000 0
Löner till övriga anställda 84 000 86 000 75 000 22 791
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 9 886
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 759 000 290 000 358 000 0
Summa säkerheter 759 000 290 000 358 000 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 438
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 180,45 % 197,11 % 143,08 % 117,74 %
Soliditet (%) 51,61 % 19,76 % 15,78 % 15,07 %
Avkastning på eget kapital (%) -1,26 % -2,95 % -11,09 % -6,16 %
Riskbuffert (%) -1,49 % -0,79 % -1,84 % -0,95 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -213,95 % -280,00 % -627,91 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 2 930 2 404 2 310 495
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!