Nyckeltal för Vesterby Padel AB

Information 2020-12
Valuta KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 11

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 275
Aktiverat arbete för egen räkning 0
Övriga rörelseintäkter 0
Total omsättning 275
Rörelsens kostnader 2020-12
Försäljningskostnader 0
Administrationskostnader 0
Kostnader för forskning och utveckling 0
Övriga rörelsekostnader 0
Förändring lager mm 0
Råvaror och förnödenheter 23
Handelsvaror 0
Övriga externa kostnader 83
Personalkostnader 0
Avskrivningar 63
Summa rörelsekostnader -169
Rörelseresultat 105
Resultat 2020-12
Resultat före skatt 59
Skatt 16
Minoritetsintressen 0
Resultat efter finansnetto 84
Årets resultat 43
Jämförelsestörande poster 2020-12
Jämförelsestörande poster 0
Finansiella poster 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0
Externa ränteintäkter 0
Räntekostnader till koncernföretag 0
Externa räntekostnader 20
Övriga finansiella kostnader 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12
Extraordinära intäkter 0
Extraordinära kostnader 0
Summa extraordinära poster 0
Resultat före bokslutsdispositioner 84
Bokslutsdispositioner 2020-12
Koncernbidrag 0
Aktieägartillskott 0
Bokslutsdispositioner -25
Balansräkning 2020-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12
Balanserade utgifter 0
Patent, licenser mm 0
Goodwill 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12
Byggnader och mark 410
Maskiner 0
Inventarier 610
Maskiner och inventarier 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 020
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0
Lån till delägare & närstående 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0
2020-12
Summa anläggningstillgångar 1 020

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12
Pågående arbeten för annans räkning 0
Övrigt varulager 0
Summa varulager 0
Kortfristiga fordringar 2020-12
Kundfordringar 64
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0
Övriga kortfristiga fordringar 5
Summa kortfristiga fordringar 69
Kassa och bank 2020-12
Summa kortfristiga placeringar 0
Summa kassa och bank 71
2020-12
Summa omsättningstillgångar 140
Summa tillgångar 1 160

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12
Aktiekapital 25
Överkursfond 0
Uppskrivningsfond 0
Övrigt bundet eget kapital 0
Summa bundet eget kapital 25
Fritt eget kapital 2020-12
Balanserat resultat 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0
Årets resultat 43
Summa fritt eget kapital 43
2020-12
Summa eget kapital 68
Summa obeskattade reserver 25
Minoritetsintressen 0
Summa avsättningar 0
Långfristiga skulder 2020-12
Obligationslån 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 1 009
Övriga långfristiga skulder 0
Summa långfristiga skulder 1 009
Kortfristiga skulder 2020-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0
Leverantörsskulder 17
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0
Övriga kortfristiga skulder 41
Summa kortfristiga skulder 58
2020-12
Summa eget kapital och skulder 1 160

Noter

2020-12
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0
Löner till övriga anställda 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0
Sociala kostnader 0
2020-12
Företagsinteckningar 0
Fastighetsinteckningar 0
Övriga säkerheter 0
Summa säkerheter 0
Villkorat aktieägartillskott 0
Övriga ansvarsförbindelser 0
Summa ansvarsförbindelser 0
Beviljad checkräkningskredit 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0
Utdelning 0
2020-12
Kassalikviditet (%) 241,38 %
Soliditet (%) 7,45 %
Avkastning på eget kapital (%) 97,19 %
Riskbuffert (%) 7,10 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 23,27 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!