Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Verkstaden 17 i Västerås AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 07

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 2 791 2 977 686
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0
Total omsättning 2 791 2 977 686
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0
Övriga externa kostnader 1 400 1 293 116
Personalkostnader 0 0 0
Avskrivningar 105 105 26
Summa rörelsekostnader -1 505 -1 398 -142
Rörelseresultat 1 185 1 168 523
Resultat 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 1 068 1 297 392
Skatt 0 0 86
Minoritetsintressen 0 0 0
Resultat efter finansnetto 1 068 1 166 523
Årets resultat -116 0 306
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 117 0 0
Externa räntekostnader 0 2 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 1 068 1 166 523
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag -1 184 -1 296 0
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 131 -131
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0
Goodwill 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 6 505 6 610 6 715
Maskiner 0 0 0
Inventarier 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 6 505 6 610 6 715
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 6 505 6 610 6 715

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0
Summa varulager 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 834 724 916
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 708
Övriga kortfristiga fordringar 17 45 0
Summa kortfristiga fordringar 851 769 1 624
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 851 769 1 624
Summa tillgångar 7 356 7 379 8 339

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 50 50 50
Överkursfond 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 306 306 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0
Årets resultat -116 0 306
Summa fritt eget kapital 190 306 306
2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 240 356 356
Summa obeskattade reserver 0 0 131
Minoritetsintressen 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0
Leverantörsskulder 120 22 20
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 6 014 5 906 6 762
Övriga kortfristiga skulder 982 1 095 1 070
Summa kortfristiga skulder 7 116 7 023 7 852
2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 7 356 7 379 8 339

Noter

2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0
Utdelning 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 11,96 % 10,95 % 20,68 %
Soliditet (%) 3,26 % 4,82 % 5,43 %
Avkastning på eget kapital (%) 445,00 % 327,53 % 115,57 %
Riskbuffert (%) 14,47 % 15,80 % 6,27 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 34,07 % 39,10 % 76,24 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0