Nyckeltal för Vattenfall Vindkraft Aktiebolag

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 208 535 172 233 186 928 137 881
Övriga rörelseintäkter 1 403 521 1 479 54 430
Total omsättning 209 938 172 754 188 407 192 311
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Övriga rörelsekostnader 884 3 520 9 601 3 686
Kostnad sålda varor 215 622 189 025 180 461 156 150
Rörelseresultat -249 901 -254 728 -189 196 -84 754
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt -349 244 -252 821 -95 443 -249 228
Skatt 13 249 244 217
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -349 244 -252 821 -95 443 -249 228
Årets resultat -98 477 3 815 133 263 4 687
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag -98 182 3 500 133 341 4 595
Ränteintäkter från koncernföretag 12 0 0 0
Externa ränteintäkter 1 0 0 2
Räntekostnader till koncernföretag 0 324 35 928 159 757
Externa räntekostnader 2 280 2 035 1 881 1 720
Övriga finansiella kostnader 0 374 1 988 7 687
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -349 244 -252 821 -95 443 -249 228
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 250 780 256 885 228 950 254 132
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 30 083 40 599 13 310 12 895
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 30 083 40 599 13 310 12 895
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 1 061 1 089 1 118 1 146
Maskiner 0 0 1 719 1 912
Inventarier 1 002 967 1 740 2 570
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 78 546 70 035 49 133 102 387
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 80 609 72 091 53 710 108 015
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag -98 182 3 500 133 341 4 595
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 1 785 1 214 1 451 1 695
Summa finansiella anläggningstillgångar 5 632 270 5 793 510 14 226 200 19 571 800
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 5 742 960 5 906 200 14 293 200 19 692 700

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 14 359 12 990 10 990 14 420
Summa varulager 14 359 12 990 10 990 14 420
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 34 036 454 7 747 973
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 10 621 300 10 579 500 2 170 770 1 119 820
Övriga kortfristiga fordringar 4 425 28 312 16 168 2 925
Summa kortfristiga fordringar 10 659 700 10 608 300 2 194 690 1 123 720
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 10 674 100 10 621 200 2 205 680 1 138 140
Summa tillgångar 16 417 100 16 527 400 16 498 900 20 830 800

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 16 353 200 16 356 300 16 223 100 12 218 400
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 4 000 000
Årets resultat -98 477 3 815 133 263 4 687
Summa fritt eget kapital 16 254 723 16 360 115 16 356 363 16 223 087
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 16 254 800 16 360 200 16 356 400 16 223 200
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 56 393 52 879 49 206 45 594
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 4 500 000
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 4 500 000
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 29 647 31 948 23 507 13 496
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 10 207 47 908 45 833 13 023
Övriga kortfristiga skulder 66 000 34 477 23 895 35 581
Summa kortfristiga skulder 105 854 114 333 93 235 62 100
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 16 417 100 16 527 400 16 498 900 20 830 800

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 119 111 106 99
Löner till styrelse & VD 2 015 1 778 1 608 1 318
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 71 165 65 990 67 210 65 407
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 35 253 35 765 33 843 32 845
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 984 984 984 984
Summa säkerheter 984 984 984 984
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 88 200 84 470 81 561 71 161
Summa ansvarsförbindelser 88 200 84 470 81 561 71 161
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 10 070,19 % 9 278,42 % 2 353,93 % 1 809,53 %
Soliditet (%) 99,01 % 98,99 % 99,14 % 77,88 %
Avkastning på eget kapital (%) -2,15 % -1,55 % -0,58 % -1,54 %
Riskbuffert (%) -4,27 % -3,90 % -43,02 % -4,09 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -168,57 % -148,38 % -72,35 % -303,44 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 615 611 649 674
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!