Nyckeltal för Vattenfall Vindkraft Aktiebolag

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 245 396 208 535 172 233 186 928
Övriga rörelseintäkter 1 054 1 403 521 1 479
Total omsättning 246 450 209 938 172 754 188 407
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Övriga rörelsekostnader 0 884 3 520 9 601
Kostnad sålda varor 295 244 215 622 189 025 180 461
Rörelseresultat -316 153 -249 901 -254 728 -189 196
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt -338 218 -349 244 -252 821 -95 443
Skatt -216 13 249 244
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -338 218 -349 244 -252 821 -95 443
Årets resultat -23 021 -98 477 3 815 133 263
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag -19 743 -98 182 3 500 133 341
Ränteintäkter från koncernföretag 0 12 0 0
Externa ränteintäkter 0 1 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 324 35 928
Externa räntekostnader 2 670 2 280 2 035 1 881
Övriga finansiella kostnader 634 0 374 1 988
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -338 218 -349 244 -252 821 -95 443
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 314 980 250 780 256 885 228 950
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 29 656 30 083 40 599 13 310
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 29 656 30 083 40 599 13 310
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 1 304 1 061 1 089 1 118
Maskiner 0 0 0 1 719
Inventarier 837 1 002 967 1 740
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 107 363 78 546 70 035 49 133
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 109 504 80 609 72 091 53 710
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag -19 743 -98 182 3 500 133 341
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 2 750 1 785 1 214 1 451
Summa finansiella anläggningstillgångar 716 718 5 632 270 5 793 510 14 226 200
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 855 878 5 742 960 5 906 200 14 293 200

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 20 411 14 359 12 990 10 990
Summa varulager 20 411 14 359 12 990 10 990
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 7 056 34 036 454 7 747
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 15 506 000 10 621 300 10 579 500 2 170 770
Övriga kortfristiga fordringar 4 570 4 425 28 312 16 168
Summa kortfristiga fordringar 15 517 700 10 659 700 10 608 300 2 194 690
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 15 538 100 10 674 100 10 621 200 2 205 680
Summa tillgångar 16 393 900 16 417 100 16 527 400 16 498 900

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 16 254 700 16 353 200 16 356 300 16 223 100
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -23 021 -98 477 3 815 133 263
Summa fritt eget kapital 16 231 679 16 254 723 16 360 115 16 356 363
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 16 231 800 16 254 800 16 360 200 16 356 400
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 60 055 56 393 52 879 49 206
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 34 665 29 647 31 948 23 507
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 10 744 10 207 47 908 45 833
Övriga kortfristiga skulder 56 695 66 000 34 477 23 895
Summa kortfristiga skulder 102 104 105 854 114 333 93 235
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 16 393 900 16 417 100 16 527 400 16 498 900

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 120 119 111 106
Löner till styrelse & VD 2 244 2 015 1 778 1 608
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 83 789 71 165 65 990 67 210
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 43 475 35 253 35 765 33 843
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 1 778 984 984 984
Summa säkerheter 1 778 984 984 984
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 88 257 88 200 84 470 81 561
Summa ansvarsförbindelser 88 257 88 200 84 470 81 561
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 15 197,94 % 10 070,19 % 9 278,42 % 2 353,93 %
Soliditet (%) 99,01 % 99,01 % 98,99 % 99,14 %
Avkastning på eget kapital (%) -2,08 % -2,15 % -1,55 % -0,58 %
Riskbuffert (%) -5,28 % -4,27 % -3,90 % -43,02 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -139,17 % -168,57 % -148,38 % -72,35 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 717 615 611 649
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!