Nyckeltal för VISITA Service Aktiebolag

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 55 315 120 721 114 557 108 115
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 14 607 12 270 10 798 9 988
Total omsättning 69 922 132 991 125 355 118 103
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 8 619 0 0
Övriga externa kostnader 41 093 35 986 47 324 50 218
Personalkostnader 53 397 55 135 52 720 49 301
Avskrivningar 209 240 286 440
Summa rörelsekostnader -94 699 -99 980 -100 330 -99 959
Rörelseresultat -24 777 33 012 25 025 18 145
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt -16 400 27 869 20 819 13 590
Skatt 0 6 093 4 686 3 095
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -20 336 33 650 25 189 18 238
Årets resultat -16 400 21 775 16 132 10 495
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 -17 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 121 115 140 138
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 2 0 2 0
Övriga finansiella kostnader 232 220 0 45
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -20 336 33 650 25 189 18 238
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 3 936 -5 781 -4 370 -4 648
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 202 327 440 482
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 615 688 760 844
Summa materiella anläggningstillgångar 817 1 015 1 200 1 326
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 -17 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 72 401 68 580 20 20
Summa finansiella anläggningstillgångar 72 451 68 630 70 70
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 73 268 69 644 1 270 1 396

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 4 209 5 083 4 358 4 135
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 7 769 6 690 5 307 5 841
Summa kortfristiga fordringar 11 978 11 773 9 665 9 976
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 50 648 70 527 117 172 94 507
Summa kassa och bank 11 640 17 242 11 496 13 189
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 74 266 99 541 138 333 117 672
Summa tillgångar 147 534 169 186 139 603 119 068

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 500 500 500 500
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 100 100 100 100
Summa bundet eget kapital 600 600 600 600
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 118 275 96 500 80 368 69 872
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -16 400 21 775 16 132 10 495
Summa fritt eget kapital 101 875 118 275 96 500 80 367
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 102 475 118 875 97 100 80 967
Summa obeskattade reserver 30 547 34 484 28 702 24 332
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 3 093 3 817 3 651 5 043
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 11 419 12 010 10 150 8 725
Summa kortfristiga skulder 14 512 15 827 13 801 13 768
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 147 534 169 186 139 603 119 068

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 52 59 58 56
Löner till styrelse & VD 50 50 50 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 32 715 33 558 31 922 29 964
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 16 681 17 586 16 821 16 874
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 4 000 4 000 3 000 3 000
Summa säkerheter 4 000 4 000 3 000 3 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 162,75 % 183,33 % 153,33 % 168,25 %
Soliditet (%) 84,72 % 85,28 % 84,71 % 83,06 %
Avkastning på eget kapital (%) -16,27 % 23,32 % 21,30 % 18,44 %
Riskbuffert (%) -14,66 % 19,14 % 18,04 % 15,13 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -37,19 % 27,69 % 21,99 % 16,83 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 630 570 551 535
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!