Nyckeltal för VCR Kapitalförvaltning AB

Information 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 192 1 118 1 200 2 361
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 322 115 0 0
Total omsättning 1 514 1 233 1 200 2 361
Rörelsens kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 622 589 601 576
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -622 -589 -601 -576
Rörelseresultat 892 644 599 1 689
Resultat 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat före skatt 1 071 482 1 138 1 481
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 1 071 482 1 138 1 481
Årets resultat 826 1 246 2 258 -1 067
Jämförelsestörande poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 229 152 263 136
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 50 0 124 0
Övriga finansiella kostnader 0 314 100 344
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 1 071 482 1 138 1 481
Bokslutsdispositioner 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Koncernbidrag -245 764 1 120 -2 548
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 1 265 1 265 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 265 1 265 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 5 302 7 645 7 645 8 931
Summa finansiella anläggningstillgångar 5 511 7 854 7 854 9 140
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa anläggningstillgångar 6 776 9 119 7 854 9 140

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kundfordringar 86 171 0 263
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 2 040 1 790 2 013 0
Övriga kortfristiga fordringar 1 243 564 364 101
Summa kortfristiga fordringar 3 369 2 525 2 377 364
Kassa och bank 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 225 670 2 880 579
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa omsättningstillgångar 3 594 3 195 5 256 943
Summa tillgångar 10 370 12 314 13 110 10 083

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserat resultat 5 844 4 598 2 340 3 407
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 826 1 246 2 258 -1 067
Summa fritt eget kapital 6 670 5 844 4 598 2 340
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital 6 790 5 964 4 718 2 460
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 850 0 5 000
Summa långfristiga skulder 0 850 0 5 000
Kortfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 40 59 13 23
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 2 354 3 813 5 977 936
Övriga kortfristiga skulder 1 185 1 627 2 402 1 664
Summa kortfristiga skulder 3 579 5 499 8 392 2 623
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital och skulder 10 370 12 314 13 110 10 083

Noter

2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Företagsinteckningar 100 100 100 100
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 100 100 100 100
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kassalikviditet (%) 100,42 % 58,10 % 62,64 % 35,95 %
Soliditet (%) 65,48 % 48,43 % 35,99 % 24,40 %
Avkastning på eget kapital (%) 15,77 % 8,08 % 24,12 % 60,20 %
Riskbuffert (%) 9,41 % 1,52 % 7,72 % 13,59 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 85,65 % 15,03 % 76,17 % 48,16 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Trött på att inte nå fram?

Merinfos nya premium ringlistor hjälper dig att nå rätt direkt, oavsett om du söker privatpersoner eller företag.

Är du inte nöjd, bjuder vi på första listan!

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord