Nyckeltal för VA-bolaget i Karlskoga AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 86 293 85 548 80 360 76 998
Aktiverat arbete för egen räkning 1 633 34 562 640
Övriga rörelseintäkter 200 13 0 101
Total omsättning 88 126 85 595 80 922 77 739
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 10 894 11 915 11 696 8 755
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 32 475 29 779 31 860 27 664
Personalkostnader 14 131 15 032 15 140 15 117
Avskrivningar 18 004 17 603 16 991 16 330
Summa rörelsekostnader -75 504 -74 329 -75 687 -67 866
Rörelseresultat 12 622 11 266 5 235 9 128
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 9 491 8 442 5 055 2 010
Skatt 203 64 2 103
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 10 331 8 951 2 865 6 243
Årets resultat 38 238 303 356
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 2 277 2 300 2 354 2 876
Externa räntekostnader 14 15 16 9
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 10 331 8 951 2 865 6 243
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag -9 250 -8 140 -4 750 -1 551
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -840 -509 2 190 -4 233
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 1 707 1 631 1 616 1 421
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 1 707 1 631 1 616 1 421
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 79 336 81 799 84 145 87 145
Maskiner 189 254 179 494 185 395 183 798
Inventarier 6 755 6 361 6 854 6 480
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 17 855 21 769 16 392 12 130
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 293 200 289 423 292 786 289 553
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 294 907 291 054 294 402 290 974

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 14 704 1 169 18 482 1 412
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 13 683 24 317 7 270 18 953
Övriga kortfristiga fordringar 1 630 3 748 2 470 12 541
Summa kortfristiga fordringar 30 017 29 234 28 222 32 906
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 30 017 29 234 28 222 32 906
Summa tillgångar 324 924 320 288 322 624 323 880

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 8 000 8 000 8 000 8 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 000 20 000 20 000 20 000
Summa bundet eget kapital 28 000 28 000 28 000 28 000
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 3 497 3 259 2 956 2 600
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 38 238 303 356
Summa fritt eget kapital 3 535 3 497 3 259 2 956
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 31 535 31 497 31 259 30 956
Summa obeskattade reserver 173 215 172 375 171 866 174 056
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 2 186 1 531 1 568 3 618
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 100 000 100 000 100 000 100 000
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 100 000 100 000 100 000 100 000
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 15 354 12 057 10 873 10 460
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 7 2 238 520
Övriga kortfristiga skulder 2 634 2 821 4 820 4 270
Summa kortfristiga skulder 17 988 14 885 17 931 15 250
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 324 924 320 288 322 624 323 880

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 22 22 24 24
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 10 210 10 366 10 931 10 512
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 3 695 4 455 3 784 4 053
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 166,87 % 196,40 % 157,39 % 215,78 %
Soliditet (%) 48,99 % 49,50 % 48,95 % 49,16 %
Avkastning på eget kapital (%) 6,49 % 5,65 % 1,81 % 3,92 %
Riskbuffert (%) 2,48 % 2,07 % 0,17 % 1,03 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 9,32 % 7,76 % 0,62 % 4,36 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 464 471 455 438
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!