Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Värby Fastighets AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 218 218 218 218
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 165 0 0
Total omsättning 218 383 218 218
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 7 0 0 0
Övriga externa kostnader 104 135 103 221
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 30 32 32 32
Summa rörelsekostnader -141 -167 -135 -253
Rörelseresultat -1 159 -867 -1 236 -1 210
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt -4 436 -4 145 -3 893 -3 833
Skatt 1 640 1 638 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -4 436 -4 145 -3 893 -3 833
Årets resultat 6 024 6 017 1 1
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 330 164 330 330
Räntekostnader till koncernföretag 3 607 3 442 2 986 2 953
Externa räntekostnader 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -4 436 -4 145 -3 893 -3 833
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 12 100 11 800 3 894 3 834
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 119 393 119 424 119 456 119 487
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 1 927 1 927 801 801
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 121 320 121 351 120 257 120 288
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 26 000 26 000 26 000 26 000
Summa finansiella anläggningstillgångar 26 000 26 000 26 000 26 000
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 147 320 147 351 146 257 146 288

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 0 83 83 83
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 12 100 11 800 3 894 3 834
Övriga kortfristiga fordringar 1 670 9 4 6
Summa kortfristiga fordringar 13 770 11 892 3 981 3 923
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 13 770 11 892 3 981 3 923
Summa tillgångar 161 090 159 243 150 238 150 211

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 6 779 762 761 761
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 6 024 6 017 1 1
Summa fritt eget kapital 12 803 6 779 762 762
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 12 903 6 879 862 862
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 144 874 150 696 149 353 149 326
Övriga kortfristiga skulder 3 313 1 668 23 23
Summa kortfristiga skulder 148 187 152 364 149 376 149 349
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 161 090 159 243 150 238 150 211

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 9,29 % 7,80 % 2,67 % 2,63 %
Soliditet (%) 8,01 % 4,32 % 0,57 % 0,57 %
Avkastning på eget kapital (%) -34,38 % -60,26 % -451,62 % -444,66 %
Riskbuffert (%) -2,95 % -2,70 % -2,60 % -2,56 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -3 689,45 % -3 480,28 % -3 155,50 % -3 112,84 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0