Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Värby Fastighets AB

Information 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 218 218 218 218
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 165 0 0 1
Total omsättning 383 218 218 219
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 135 103 221 229
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 32 32 32 32
Summa rörelsekostnader -167 -135 -253 -261
Rörelseresultat -867 -1 236 -1 210 -843
Resultat 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat före skatt -4 145 -3 893 -3 833 -3 467
Skatt 1 638 0 0 -5
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -4 145 -3 893 -3 833 -3 467
Årets resultat 6 017 1 1 6
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 164 330 330 326
Räntekostnader till koncernföretag 3 442 2 986 2 953 2 951
Externa räntekostnader 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -4 145 -3 893 -3 833 -3 467
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Koncernbidrag 11 800 3 894 3 834 3 468
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Byggnader och mark 119 424 119 456 119 487 119 519
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 1 927 801 801 801
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 121 351 120 257 120 288 120 320
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 26 000 26 000 26 000 26 000
Summa finansiella anläggningstillgångar 26 000 26 000 26 000 26 000
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa anläggningstillgångar 147 351 146 257 146 288 146 320

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kundfordringar 83 83 83 49
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 11 800 3 894 3 834 3 468
Övriga kortfristiga fordringar 9 4 6 4
Summa kortfristiga fordringar 11 892 3 981 3 923 3 521
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa omsättningstillgångar 11 892 3 981 3 923 3 521
Summa tillgångar 159 243 150 238 150 211 149 842

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserat resultat 762 761 761 755
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 6 017 1 1 6
Summa fritt eget kapital 6 779 762 762 761
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital 6 879 862 862 861
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 40
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 150 696 149 353 149 326 148 917
Övriga kortfristiga skulder 1 668 23 23 24
Summa kortfristiga skulder 152 364 149 376 149 349 148 981
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital och skulder 159 243 150 238 150 211 149 842

Noter

2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kassalikviditet (%) 7,80 % 2,67 % 2,63 % 2,36 %
Soliditet (%) 4,32 % 0,57 % 0,57 % 0,57 %
Avkastning på eget kapital (%) -60,26 % -451,62 % -444,66 % -402,67 %
Riskbuffert (%) -2,70 % -2,60 % -2,56 % -2,33 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -3 480,28 % -3 155,50 % -3 112,84 % -2 944,04 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0