Nyckeltal för Utvecklingsklustret Energi AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 6 000 6 065 9 500 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 1 407 11 0 0
Total omsättning 7 407 6 076 9 500 0
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 3 015 1 563 2 774 7 254
Övriga externa kostnader 2 234 1 506 1 473 870
Personalkostnader 5 649 4 545 2 038 617
Avskrivningar 2 0 0 0
Summa rörelsekostnader -10 900 -7 614 -6 285 -8 741
Rörelseresultat -3 491 -1 537 3 215 -8 743
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 16 094 -31 751 2 802 -8 743
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 16 094 -31 751 2 802 -8 743
Årets resultat 16 094 -31 751 2 802 -8 743
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 19 330 -30 325 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 257 112 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 1 0 413 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 16 094 -31 751 2 802 -8 743
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 19 330 -30 325 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 27 703 21 255 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 29 840 53 562 56 841 23 130
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 29 840 53 562 56 841 23 130

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 2 161 875 625 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 210 211 147 2 081
Summa kortfristiga fordringar 2 371 1 086 772 2 081
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 64 413 13 667 12 336 2 745
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 66 784 14 752 13 107 4 826
Summa tillgångar 96 624 68 315 69 949 27 956

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 67 309 69 059 16 257 5 000
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 12 000 30 000 50 000 20 000
Årets resultat 16 094 -31 751 2 802 -8 743
Summa fritt eget kapital 95 403 67 308 69 059 16 257
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 95 453 67 358 69 109 16 307
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 10 000
Leverantörsskulder 204 368 608 1 560
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 967 588 231 89
Summa kortfristiga skulder 1 171 956 839 11 649
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 96 624 68 315 69 949 27 956

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 6 5 2 1
Löner till styrelse & VD 1 188 1 179 1 096 382
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 2 288 1 619 203 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 1 950 1 459 739 235
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 117 000 105 000 75 000 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 117 000 105 000 75 000 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 5 703,16 % 1 543,20 % 1 562,34 % 41,43 %
Soliditet (%) 98,79 % 98,60 % 98,80 % 58,33 %
Avkastning på eget kapital (%) 16,86 % -47,14 % 4,05 % -53,62 %
Riskbuffert (%) 16,57 % -46,48 % -44,63 % -31,27 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 268,22 % -523,51 % 25,15 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 579 560 650 382
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!