Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Upplagt & Klart Catering Aktiebolag

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 3 810 4 328 3 746 3 329
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 430 14 239 346
Total omsättning 4 240 4 342 3 985 3 675
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 1 949 451 665 269
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 1 667 1 520 1 266 1 221
Personalkostnader 1 235 1 216 1 330 1 345
Avskrivningar 401 592 590 592
Summa rörelsekostnader -5 252 -3 779 -3 851 -3 427
Rörelseresultat -1 012 563 133 248
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt -1 127 561 452 -161
Skatt 0 122 102 47
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -1 127 561 92 -161
Årets resultat -1 127 439 350 -208
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 27 31 42 365
Övriga finansiella kostnader 88 0 0 43
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -1 127 561 92 -161
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 360 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 569 770 818 1 408
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 569 770 818 1 408
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 1 684 1 435 970 820
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 860 1 699 1 570 1 420
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 2 429 2 469 2 388 2 829

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 18 5 0 0
Summa varulager 18 5 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 106 503 2 611
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 602 0
Övriga kortfristiga fordringar 301 415 322 201
Summa kortfristiga fordringar 407 918 926 812
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 2 336 207 54
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 427 1 259 1 135 866
Summa tillgångar 2 856 3 728 3 523 3 695

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 2 139 1 701 1 351 1 558
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -1 127 439 350 -208
Summa fritt eget kapital 1 012 2 140 1 701 1 350
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 1 132 2 260 1 821 1 470
Summa obeskattade reserver 0 0 0 360
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 512 477 697 1 075
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 487 254 243 176
Summa långfristiga skulder 999 731 940 1 251
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 93 90 66 82
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 631 648 696 531
Summa kortfristiga skulder 724 738 762 613
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 2 856 3 728 3 523 3 695

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 3 3 3 3
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 182 0 0 158
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 56,49 % 169,92 % 148,69 % 141,27 %
Soliditet (%) 39,64 % 60,62 % 51,69 % 46,96 %
Avkastning på eget kapital (%) -99,56 % 24,82 % 5,05 % -9,28 %
Riskbuffert (%) -42,11 % 13,77 % 1,34 % -14,15 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -32,60 % 12,25 % 1,33 % -17,09 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0