Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för United Influencers International AB

Information 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 495 3 930 1 881 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 15 0
Total omsättning 1 495 3 930 1 896 0
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 31 75 42 0
Övriga externa kostnader 2 414 6 427 4 917 13
Personalkostnader 685 1 431 1 351 0
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -3 130 -7 933 -6 310 -13
Rörelseresultat -1 763 -4 071 -4 415 -13
Resultat 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat före skatt -1 870 -4 155 1 463 -23 313
Skatt 16 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -1 870 -4 155 1 463 -23 313
Årets resultat 56 -1 5 897 -23 313
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 5 888 -23 299
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 29 88 34 0
Externa räntekostnader 0 0 1 0
Övriga finansiella kostnader 78 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -1 870 -4 155 1 463 -23 313
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Koncernbidrag 1 942 4 154 4 434 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 5 888 -23 299
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 32 050 32 050 50 82
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa anläggningstillgångar 32 050 32 050 50 82

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 7 243 9 621 15 802 6 393
Övriga kortfristiga fordringar 39 187 23 1 088
Summa kortfristiga fordringar 7 282 9 808 15 825 7 481
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 84 15 318 12
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa omsättningstillgångar 7 366 9 822 16 143 7 493
Summa tillgångar 39 416 41 872 16 193 7 575

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserat resultat 32 001 2 0 -76
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 32 000 0 23 388
Årets resultat 56 -1 5 897 -23 313
Summa fritt eget kapital 32 057 32 001 5 897 -1
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital 32 107 32 051 5 947 49
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 38 47 57 4
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 7 146 9 438 9 937 7 514
Övriga kortfristiga skulder 125 337 252 7
Summa kortfristiga skulder 7 309 9 822 10 246 7 525
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital och skulder 39 416 41 872 16 193 7 575

Noter

2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Antal anställda 1 3 3 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 440 920 1 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 182 392 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 5 895 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kassalikviditet (%) 100,78 % 100,01 % 157,55 % 99,57 %
Soliditet (%) 81,46 % 76,55 % 36,73 % 0,65 %
Avkastning på eget kapital (%) -5,82 % -12,96 % 24,60 % -47 577,55 %
Riskbuffert (%) -5,94 % -10,61 % 8,91 % -307,76 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -132,24 % -107,96 % 75,92 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 440 307 0 0