Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Unique hotel I Norden AB

Information 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 15 471 10 680 9 602 5 846
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 185 267 67 0
Total omsättning 15 656 10 947 9 669 5 846
Rörelsens kostnader 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 3 893 1 290 1 109 409
Handelsvaror 0 0 8 0
Övriga externa kostnader 8 583 5 990 6 366 5 342
Personalkostnader 3 073 3 293 3 302 1 509
Avskrivningar 264 296 648 806
Summa rörelsekostnader -15 813 -10 869 -11 433 -8 066
Rörelseresultat -157 79 -1 764 -2 219
Resultat 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08
Resultat före skatt -166 76 -1 775 -2 225
Skatt 0 0 -3 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -166 76 -1 775 -2 225
Årets resultat -166 76 267 -2 225
Jämförelsestörande poster 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 10 3 11 6
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -166 76 -1 775 -2 225
Bokslutsdispositioner 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08
Koncernbidrag 0 0 2 038 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 201 192 0 34
Summa immateriella anläggningstillgångar 201 192 0 34
Materiella anläggningstillgångar 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 79 150 221 273
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 327 195 371 823
Summa materiella anläggningstillgångar 406 345 592 1 096
Finansiella anläggningstillgångar 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 9 517 517
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 9 517 517
2018-08 2017-08 2016-08 2015-08
Summa anläggningstillgångar 607 546 1 109 1 647

Omsättningstillgångar

Varulager 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08
Kundfordringar 80 118 108 93
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 1 636 681 408 378
Summa kortfristiga fordringar 1 716 799 516 471
Kassa och bank 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 1 064 613 64 192
2018-08 2017-08 2016-08 2015-08
Summa omsättningstillgångar 2 780 1 411 579 663
Summa tillgångar 3 387 1 957 1 689 2 310

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08
Balanserat resultat 162 86 -2 181 44
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 32 0 2 000 0
Årets resultat -166 76 267 -2 225
Summa fritt eget kapital 28 162 86 -2 181
2018-08 2017-08 2016-08 2015-08
Summa eget kapital 78 212 136 -2 131
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 239 1 033 0 3 859
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 239 1 033 0 3 859
Kortfristiga skulder 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 1 247 354 382 93
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 1 824 358 1 171 489
Summa kortfristiga skulder 3 071 712 1 553 582
2018-08 2017-08 2016-08 2015-08
Summa eget kapital och skulder 3 387 1 957 1 689 2 310

Noter

2018-08 2017-08 2016-08 2015-08
Antal anställda 9 9 11 5
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 2 543 1 134
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 745 369
2018-08 2017-08 2016-08 2015-08
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 508 0
Summa säkerheter 0 0 508 0
Villkorat aktieägartillskott 2 532 0 2 500 500
Övriga ansvarsförbindelser 508 508 0 508
Summa ansvarsförbindelser 3 040 508 2 500 1 008
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2018-08 2017-08 2016-08 2015-08
Kassalikviditet (%) 90,52 % 198,31 % 37,35 % 113,92 %
Soliditet (%) 2,30 % 10,83 % 8,05 % -92,25 %
Avkastning på eget kapital (%) -212,82 % 35,85 % -1 305,15 % 104,41 %
Riskbuffert (%) -4,91 % 3,86 % -105,15 % -96,20 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -1,14 % 0,68 % -18,60 % -38,16 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 231 227
Läs mer.