Nyckeltal för Ulf Kvensler AB

Information 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 2 641 4 083 2 774 3 051
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 2 641 4 083 2 774 3 051
Rörelsens kostnader 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 17 14 39 1
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 105 155 162 177
Personalkostnader 6 7 260 815
Avskrivningar 13 0 0 0
Summa rörelsekostnader -141 -176 -461 -993
Rörelseresultat 2 501 3 907 2 313 2 059
Resultat 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Resultat före skatt 1 936 2 937 1 856 1 767
Skatt 419 633 414 390
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 2 546 3 922 2 356 2 103
Årets resultat 1 518 2 304 1 442 1 377
Jämförelsestörande poster 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 1
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 2 546 3 922 2 356 2 103
Bokslutsdispositioner 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -610 -985 -500 -336
Balansräkning 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 51 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 66 66 66 66
Summa materiella anläggningstillgångar 117 66 66 66
Finansiella anläggningstillgångar 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Summa anläggningstillgångar 117 66 66 66

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Kundfordringar 246 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 56 9 19 32
Summa kortfristiga fordringar 302 9 19 32
Kassa och bank 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Summa kortfristiga placeringar 8 239 3 739 839 839
Summa kassa och bank 1 858 4 825 4 853 3 370
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Summa omsättningstillgångar 10 398 8 573 5 710 4 240
Summa tillgångar 10 515 8 639 5 776 4 306

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Balanserat resultat 5 970 3 866 2 764 1 607
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 1 518 2 304 1 442 1 377
Summa fritt eget kapital 7 488 6 170 4 206 2 984
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Summa eget kapital 7 608 6 290 4 326 3 104
Summa obeskattade reserver 2 695 2 085 1 100 600
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 1 5 17
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 212 263 345 585
Summa kortfristiga skulder 212 264 350 602
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Summa eget kapital och skulder 10 515 8 639 5 776 4 306

Noter

2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Antal anställda 1 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 184 200 340 220
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Kassalikviditet (%) 1 018,87 % 1 831,06 % 1 392,00 % 565,12 %
Soliditet (%) 91,24 % 90,60 % 88,93 % 82,35 %
Avkastning på eget kapital (%) 26,54 % 50,11 % 45,87 % 59,30 %
Riskbuffert (%) 24,21 % 45,40 % 40,79 % 48,73 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 96,40 % 96,06 % 84,93 % 68,90 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!