Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Ulf Kvensler AB

Information 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 4 083 2 774 3 051 1 443
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 4 083 2 774 3 051 1 443
Rörelsens kostnader 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 14 39 1 1
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 155 162 177 224
Personalkostnader 7 260 815 862
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -176 -461 -993 -1 087
Rörelseresultat 3 907 2 313 2 059 356
Resultat 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Resultat före skatt 2 937 1 856 1 767 389
Skatt 633 414 390 91
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 3 922 2 356 2 103 389
Årets resultat 2 304 1 442 1 377 298
Jämförelsestörande poster 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 1
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 1 1
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 3 922 2 356 2 103 389
Bokslutsdispositioner 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -985 -500 -336 0
Balansräkning 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 66 66 66 66
Summa materiella anläggningstillgångar 66 66 66 66
Finansiella anläggningstillgångar 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Summa anläggningstillgångar 66 66 66 66

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Kundfordringar 0 0 0 191
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 9 19 32 140
Summa kortfristiga fordringar 9 19 32 331
Kassa och bank 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Summa kortfristiga placeringar 3 739 839 839 839
Summa kassa och bank 4 825 4 853 3 370 999
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Summa omsättningstillgångar 8 573 5 710 4 240 2 169
Summa tillgångar 8 639 5 776 4 306 2 235

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Balanserat resultat 3 866 2 764 1 607 1 309
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 2 304 1 442 1 377 298
Summa fritt eget kapital 6 170 4 206 2 984 1 607
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Summa eget kapital 6 290 4 326 3 104 1 727
Summa obeskattade reserver 2 085 1 100 600 264
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 1 5 17 27
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 263 345 585 217
Summa kortfristiga skulder 264 350 602 244
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Summa eget kapital och skulder 8 639 5 776 4 306 2 235

Noter

2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Antal anställda 1 1 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 200 340 220 0
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Kassalikviditet (%) 1 831,06 % 1 392,00 % 565,12 % 545,08 %
Soliditet (%) 90,60 % 88,93 % 82,35 % 85,98 %
Avkastning på eget kapital (%) 50,11 % 45,87 % 59,30 % 20,24 %
Riskbuffert (%) 45,40 % 40,79 % 48,73 % 17,13 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 96,06 % 84,93 % 68,90 % 26,89 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0