Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för U-20 VM 2022 AB

Information 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 253 3 402 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 4 953 0 0
Total omsättning 253 8 355 0 0
Rörelsens kostnader 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 4 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 76 10 271 0 0
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -80 -10 271 0 0
Rörelseresultat 85 -1 915 0 0
Resultat 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Resultat före skatt 83 -1 914 0 -1
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 83 -1 914 0 -1
Årets resultat 83 -4 0 -1
Jämförelsestörande poster 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 1 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 2 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 83 -1 914 0 -1
Bokslutsdispositioner 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Koncernbidrag 0 1 910 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Summa anläggningstillgångar 0 0 0 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Kundfordringar 201 554 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 208 925 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 50 5 315 0 0
Summa kortfristiga fordringar 459 6 794 0 0
Kassa och bank 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 243 1 928 124 125
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Summa omsättningstillgångar 702 8 722 124 125
Summa tillgångar 702 8 722 124 125

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 2 2 2 2
Summa bundet eget kapital 102 102 102 102
Fritt eget kapital 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Balanserat resultat 2 6 6 7
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 83 -4 0 -1
Summa fritt eget kapital 85 2 6 6
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Summa eget kapital 187 104 108 108
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 7 940 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 515 0 17 17
Övriga kortfristiga skulder 0 678 0 0
Summa kortfristiga skulder 515 8 618 17 17
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Summa eget kapital och skulder 702 8 722 124 125

Noter

2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Kassalikviditet (%) 136,31 % 101,21 % 729,41 % 735,29 %
Soliditet (%) 26,64 % 1,19 % 87,10 % 86,40 %
Avkastning på eget kapital (%) 44,39 % -1 840,38 % 0,00 % -0,93 %
Riskbuffert (%) 11,72 % -21,94 % 0,00 % -0,80 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 32,02 % -56,26 % 0,00 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0