Nyckeltal för Tysks Måleri & Färg Aktiebolag

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 10 454 8 819 9 325 7 083
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 39 58 19 0
Total omsättning 10 493 8 877 9 344 7 083
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 3 922 4 439 4 710 3 366
Övriga externa kostnader 1 647 1 060 1 205 906
Personalkostnader 4 441 2 996 2 526 2 258
Avskrivningar 23 18 15 10
Summa rörelsekostnader -10 033 -8 513 -8 456 -6 540
Rörelseresultat 460 363 889 542
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 465 360 655 388
Skatt 100 79 142 87
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 455 362 880 519
Årets resultat 364 281 513 302
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 4 1 9 23
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 455 362 880 519
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 10 -2 -225 -131
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 49 73 54 39
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 49 73 54 39
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 3 14 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 3 14 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 49 76 69 39

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 1 655 1 595 1 429 1 736
Summa varulager 1 655 1 595 1 429 1 736
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 595 315 399 306
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 238 103 146 161
Summa kortfristiga fordringar 833 418 545 467
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 7 284 571 14
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 2 495 2 297 2 545 2 218
Summa tillgångar 2 544 2 373 2 614 2 257

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 354 372 359 258
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 364 281 513 302
Summa fritt eget kapital 718 653 872 560
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 838 773 992 680
Summa obeskattade reserver 509 518 516 291
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 498
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 498
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 55 0 0 0
Leverantörsskulder 275 365 395 308
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 868 716 710 480
Summa kortfristiga skulder 1 198 1 081 1 105 788
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 2 544 2 373 2 614 2 257

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 9 6 5 5
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 1 600 1 600 1 600 1 600
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 1 600 1 600 1 600 1 600
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 1 300 1 300 1 300 1 300
Utnyttjad checkräkningskredit 55 0 0 498
Utdelning 300 300 500 200
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 70,12 % 64,94 % 101,00 % 61,04 %
Soliditet (%) 47,69 % 48,66 % 52,50 % 39,63 %
Avkastning på eget kapital (%) 37,51 % 31,35 % 64,13 % 58,02 %
Riskbuffert (%) 17,74 % 15,21 % 33,28 % 22,33 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 4,31 % 4,09 % 9,34 % 7,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!