Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 2 218 900 2 174 200 2 095 670 1 828 860
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 58 400 45 300 21 082 0
Total omsättning 2 277 300 2 219 500 2 116 752 1 828 860
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 615 100 609 000 582 493 478 994
Personalkostnader 1 514 900 1 455 900 1 346 110 1 210 610
Avskrivningar 48 200 44 300 35 982 31 246
Summa rörelsekostnader -2 178 200 -2 109 200 -1 964 585 -1 720 850
Rörelseresultat 99 100 110 300 152 163 107 845
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 86 200 10 200 110 871 87 390
Skatt 21 400 15 800 28 766 23 860
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 98 800 22 700 138 412 110 437
Årets resultat 64 800 -37 700 71 730 63 530
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 -85 900 -8 617 0
Ränteintäkter från koncernföretag 2 400 1 800 0 239
Externa ränteintäkter 0 500 1 238 3 557
Räntekostnader till koncernföretag 1 800 1 400 0 308
Externa räntekostnader 600 700 2 091 896
Övriga finansiella kostnader 600 10 100 9 934 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 98 800 22 700 138 412 110 437
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 -32 100 -10 375 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -12 600 -12 500 -27 541 -23 047
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 8 100 2 800 3 025 4 696
Goodwill 9 800 16 100 6 722 10 083
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 17 900 18 900 9 747 14 779
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 2 400 2 600 2 883 3 142
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 65 600 82 000 62 012 54 047
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 3 600 5 500 6 056 10 713
Summa materiella anläggningstillgångar 71 600 90 100 70 951 67 902
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 -85 900 -8 617 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 12 856
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 16 000 17 000 27 058 27 246
Summa finansiella anläggningstillgångar 366 400 397 800 415 942 321 743
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 455 900 506 800 496 640 404 424

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 290 200 335 600 367 966 306 980
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 179 200 195 900 120 464 23 822
Övriga kortfristiga fordringar 234 700 259 600 214 233 210 837
Summa kortfristiga fordringar 704 100 791 100 702 663 541 639
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 127 400 6 500 15 715 36 265
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 831 500 797 600 718 378 577 904
Summa tillgångar 1 287 400 1 304 400 1 215 020 982 328

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 89 000 89 000 89 000 89 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 2 000 2 000 2 010 2 010
Summa bundet eget kapital 91 000 91 000 91 010 91 010
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 360 800 390 300 247 657 59 275
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 105 000 150 000
Årets resultat 64 800 -37 700 71 730 63 530
Summa fritt eget kapital 425 600 352 600 424 387 272 805
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 516 600 443 600 515 397 363 815
Summa obeskattade reserver 189 100 176 500 162 826 135 285
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 3 500 5 200 14 448 15 138
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 6 700 30 000 20 000 20 000
Summa långfristiga skulder 6 700 30 000 20 000 20 000
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 44 109 77 272
Leverantörsskulder 111 600 70 900 94 909 98 627
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 128 900 274 300 107 179 35 980
Övriga kortfristiga skulder 331 000 303 900 256 150 236 211
Summa kortfristiga skulder 571 500 649 100 502 347 448 090
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 1 287 400 1 304 400 1 215 020 982 328

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 1926 1971 1902 1569
Löner till styrelse & VD 6 500 5 800 5 192 6 973
Varav tantiem till styrelse & VD 0 600 1 796 750
Löner till övriga anställda 1 130 200 937 600 867 496 777 096
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 463 400 446 300 410 774 359 268
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 32 000 32 000
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 32 000 32 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 7 200 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 7 200 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 150 000 30 000 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 33 000 24 914
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 145,49 % 122,88 % 143,00 % 128,97 %
Soliditet (%) 50,95 % 43,98 % 52,30 % 47,19 %
Avkastning på eget kapital (%) 15,06 % 3,96 % 21,78 % 23,83 %
Riskbuffert (%) 7,43 % 0,99 % 10,25 % 11,13 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 4,32 % 0,48 % 6,03 % 5,97 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 590 479 459 500
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!