Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Tullhuset Living AB

Information 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 12 057 10 940 11 492 12 534
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 24 142 177 172
Total omsättning 12 081 11 082 11 669 12 706
Rörelsens kostnader 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 7 471 6 821 7 240 7 871
Övriga externa kostnader 1 470 2 167 1 745 1 825
Personalkostnader 2 408 2 438 2 674 2 926
Avskrivningar 0 52 0 7
Summa rörelsekostnader -11 349 -11 478 -11 659 -12 629
Rörelseresultat 703 -396 -35 41
Resultat 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Resultat före skatt 522 31 324 208
Skatt 122 17 75 50
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 702 -403 -36 36
Årets resultat 400 14 248 157
Jämförelsestörande poster 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 1 4
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 2 7 2 9
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 702 -403 -36 36
Bokslutsdispositioner 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -180 434 360 172
Balansräkning 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Summa anläggningstillgångar 0 0 0 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 2 920 2 492 2 403 2 225
Summa varulager 2 920 2 492 2 403 2 225
Kortfristiga fordringar 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Kundfordringar 264 348 164 484
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 113 137 306 370
Summa kortfristiga fordringar 377 485 470 854
Kassa och bank 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 833 401 717 782
2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Summa omsättningstillgångar 4 130 3 377 3 589 3 860
Summa tillgångar 4 130 3 377 3 589 3 860

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 2 2 2 2
Summa bundet eget kapital 102 102 102 102
Fritt eget kapital 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Balanserat resultat 1 235 1 221 972 965
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 400 14 248 157
Summa fritt eget kapital 1 635 1 235 1 220 1 122
2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Summa eget kapital 1 737 1 337 1 322 1 224
Summa obeskattade reserver 180 0 434 794
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 580 881 664 600
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 1 633 1 159 1 169 1 242
Summa kortfristiga skulder 2 213 2 040 1 833 1 842
2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Summa eget kapital och skulder 4 130 3 377 3 589 3 860

Noter

2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Antal anställda 5 5 6 7
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 2 181
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 707
2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Företagsinteckningar 800 800 800 800
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 800 800 800 800
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 300 500 300 300
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 170 0 0 150
2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Kassalikviditet (%) 54,68 % 43,43 % 64,76 % 88,82 %
Soliditet (%) 45,27 % 39,59 % 45,75 % 46,87 %
Avkastning på eget kapital (%) 37,55 % -30,14 % -2,19 % 1,99 %
Riskbuffert (%) 16,96 % -12,07 % -1,05 % 0,73 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 5,81 % -3,75 % -0,33 % 0,22 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 312